Obchodní podmínky

8.3.2021

Obchodní podmínky
 

společnosti FCC průmyslové systémy s.r.o.,
se sídlem U Výstaviště 138/3, Holešovice, 170 00 Praha 7
identifikační číslo 25044516, daňové IČ CZ25044516,
zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 116555

 

1.  Základní ustanovení

1.1.Společnost FCC průmyslové systémy s.r.o., se sídlem U Výstaviště 138/3, Holešovice, 170 00 Praha 7, identifikační číslo 25044516, daňové IČ CZ25044516, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 116555 (dále jen „společnost“), vydává tyto obchodní podmínky, které se použijí pro dodávky zboží a služeb (dále jen „dodávka“) v případě, kdy konkrétní smlouva uzavřená se zákazníkem nestanoví jinak.

1.2.Veškeré dodávky zboží a služeb, které jsou uskutečněny v době platnosti těchto obchodních podmínek, se řídí těmito podmínkami. Odběratel je povinen předat dodavateli doklady o své právní osobnosti o oprávnění k podnikání (výpis z obchodního rejstříku, registrace plátce DPH, živnostenský list apod.) a v případě jakékoliv změny bez prodlení předat doklady s aktualizovanými údaji.

1.3.Tyto obchodní jsou platné od  4. 8. 2020 a jejich platnost bude zanikat vydáním nových obchodních podmínek. Starší verze obchodních podmínek je možné obdržet na vyžádání u společnosti.

 

2. Cena dodávky

2.1.Není-li sjednáno něco jiného, je cena dodávky stanovena dohodou na základě platných cen v den vystavení potvrzení objednávky ze strany společnosti.

2.2.Aktuální platné ceny jsou vždy zveřejněny na internetových stránkách společnosti dostupných po registraci na adrese e-shop.fccps.cz a jsou uvedeny v CZK, bez DPH a jako ceny netto, tedy bez nákladů na dopravu, montáž, instalaci či uvedení do provozu.

2.3.Společnost je oprávněna provádět změnu ceníku kdykoli bez předchozího upozornění.

2.4.Společnost je oprávněna poskytnout slevu oproti ceníkové ceně.

2.5.K ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty ve výši sazby platné ke dni zdanitelného plnění.

 

3. Dodací podmínky

3.1.Dodávky se uskutečňují na základě písemné objednávky nebo na základě objednávky učiněné prostřednictvím elektronického obchodu na internetových stránkách společnosti po předchozí registraci.

3.2.Přijetí objednávky potvrdí společnost zasláním potvrzení objednávky se specifikací ceny dodávky, přepravného a balného a termínu expedice dodávky společností. Potvrzením objednávky společností je uzavřena kupní smlouva.

3.3.Není-li ujednáno jinak, je místem dodávky expediční sklad společnosti v Ústí nad Labem, SNP 8, 400 11, Ústí nad Labem. Dodávka se považuje za splněnou okamžikem předání prvnímu přepravci.

3.4.Osobní převzetí dodávky pouze v Ústí nad Labem. Při osobním převzetí potvrdí zákazník dodání podpisem dodacího listu.

 

4. Platební podmínky

4.1.Platbu za dodávku je možno provést pouze bezhotovostně na základě zálohové faktury vystavené společností. Společnost si vyhrazuje právo neodeslat dodávku přede dnem připsání částky fakturované zálohovou fakturou na účet společnosti. Stálým odběratelům s dobrou platební morálkou je možno dodávky zasílat na fakturu s 10-ti denní splatností, pokud není uvedeno jinak.

 

5. Odstoupení od smlouvy

5.1.Společnost si vyhrazuje právo odstoupit od kupní smlouvy v případě, kdy

5.1.1.subdodavatel přestane dodávat zboží, které tvoří předmět dodávky

5.1.2.zákazník je v prodlení s úhradou

5.2.Zákazník je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že společnost nedodá zboží ani v dodatečně stanovené přiměřené lhůtě; zákazník však není oprávněn odstoupit poté, co mu byla společností doručena zpráva o již realizovaném odeslání dodávky.

5.3.V případě storna objednávky do 14 dnů před potvrzeným termínem dodání ze strany zákazníka z jiných důvodů je společností účtován zákazníkovi storno poplatek ve výši 30 %. V případě storna objednávky do 5 dnů je účtováno 100 % ceny dodávky.

 

6. Výhrada vlastnického práva

6.1.Vlastnické právo k dodávce přechází na zákazníka až úplným zaplacením ceny; tímto je sjednávána výhrada vlastnického práva ve smyslu ustanovení § 2132 občanského zákoníku.

 

7. Přechod nebezpečí škody

7.1.Nebezpečí škody na dodávce přechází na zákazníka okamžikem převzetí dodávky.

8. Záruka za jakost

8.1.Společnost poskytuje zákazníkovi záruku za to, že celá dodávka a každá její část bude prosta jakýchkoliv vad věcných i právních. Dodávka nebo její část má vady, jestliže neodpovídá výsledku účelu jejího využití, případně nemá vlastnosti výslovně stanovené smlouvou nebo obecně platnými předpisy.

8.2.Zákazník je povinen při převzetí dodávky provést její kontrolu. Za vady, které mohly být zjištěny při prohlídce dodávky při převzetí a budou reklamovány až později, nenese společnost odpovědnost.

8.3.Převzetím dodávky stvrzuje zákazník svůj souhlas se záručními podmínkami.

8.4.Společnost odpovídá za vady dodávky uvedené v článku 8.1, které budou zjištěny v záruční době, která je stanovena v délce 24 měsíců, s výjimkou výrobků nebo dodávek, na které jejich výrobce nebo výhradní dodavatel poskytuje záruční dobu kratší (minimálně však 12 měsíců), od data převzetí dodávky zákazníkem.

8.5.Za vady zjištěné v záruční době společnost neodpovídá pouze tehdy, pokud prokáže, že vada vznikla jako přímý důsledek toho, že dodávka nebyla v této záruční době provozována zákazníkem v souladu s požadavky provozních předpisů a za technických podmínek stanovených obecnými předpisy (ČSN). Do prokázání odpovědnosti za vadu na straně zákazníka se má za to, že za vadu odpovídá společnost.

8.6.Oznámení vady (reklamace), včetně popisu vady musí zákazník sdělit společnosti písemně bez zbytečného odkladu, nejpozději do 10 dnů poté, kdy vadu zjistil. Zákazník umožní pověřenému zástupci společnosti na jeho žádost přístup k předmětu dodávky s cílem prověřit příčinu vady.

8.7.V případě zjištění, že dodávka vykazuje vady, zákazník, aniž by tím omezil své ostatní nároky dané mu touto smlouvou, včetně nároku na náhradu škody a smluvní pokutu, má nárok požadovat bezplatné odstranění vady dodávky nebo její části. Společnost je povinna tak učinit bez zbytečného odkladu nebo ve lhůtě smluvními stranami dohodnuté, podle charakteru jednotlivé vady. Lhůta uvedená v tomto ustanovení se počítá ode dne doručení oznámení vady společnosti, přičemž oznámení zaslané faxem se má za doručené dnem a hodinou odeslání faxové zprávy s tímto obsahem, oznámení odeslané doporučenou poštou se považuje za doručené třetím dnem od data razítka poštovního úřadu na podacím lístku a oznámení odeslané e-mailem na adresu info@fccps.cz se považuje za doručené v okamžiku obdržení potvrzení o přečtení.

8.8.Pokud to povaha zboží umožňuje, doručí zákazník na vlastní náklady reklamované zboží na adresu reklamačního oddělení společnosti FCC průmyslové systémy s.r.o., SNP 8, 400 11, Ústí nad Labem. Se zbožím je zákazník povinen doručit dodací a záruční list.

8.9.V případě opravy nebo výměny vadných částí předmětu dodávky se záruční doba dodávky nebo její části prodlouží o dobu, po kterou nemohl být předmět dodávky nebo jeho část v důsledku zjištěné vady v provozu vůbec nebo mohl být provozováno jen v rozsahu nižším než projektovaném. Toto ustanovení se použije pouze pro vady, jejichž oprava nebo výměna bude delší než 5 kalendářních dnů.

8.10.O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. V tomto protokolu, který vystaví společnost, musí být mimo jiné uvedeno datum uplatnění reklamace, popis a rozsah reklamované vady a popis jejího odstranění, datum zahájení a ukončení odstraňování vady a vyjádření, zda vada bránila užívání dodávky k účelu, ke kterému byla určena.

 

9. Výpůjčky zboží

9.1.Za účelem stálého zvyšování kvality svých služeb nabízí v některých případech společnost svým zákazníkům možnost bezplatného zapůjčení nebo předvedení zboží k jeho odzkoušení.

9.2.Výpůjčka zboží musí být dohodnuta s některým z obchodníků, který za ni bude odpovědný. Ke každé výpůjčce bude uzavřena smlouva o výpůjčce, ve které bude uvedena doba trvání výpůjčky.

9.3.Pokud zákazník nevrátí zboží v termínu uvedeném ve smlouvě a nezažádá písemně o prodloužení doby trvání výpůjčky, bude vypůjčené zboží zákazníkovi vyfakturováno, resp. bude postupováno tak, jako při prodeji věci dle těchto podmínek. K fakturaci budou použity koncové ceny, které byly platné v den uzavření smlouvy o výpůjčce. Stejně tak může být zákazníkovi dána k úhradě částka za poškození zboží během testování nebo přepravy zpět dodavateli až do výše 100 % ceny výrobku.

9.4.Společnost nenese žádnou zodpovědnost za škodu způsobenou na dalších zařízení během testováním vypůjčeného zboží. Vrácené zboží musí být kompletní v původním obalu včetně příslušenství. V opačném případě si společnost vyhrazuje právo vyfakturovat až 100 % ceny vypůjčeného zboží.

 

10. Ochrana osobních údajů

10.1.Ochrana osobních údajů zákazníka, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

10.2.Zákazník souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako "osobní údaje").

10.3.Zákazník souhlasí se zpracováním osobních údajů společností, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

10.4.Zákazník bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat společnost o změně ve svých osobních údajích.

10.5.Zpracováním osobních údajů zákazníka může společnost pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje společností bez předchozího souhlasu zákazníka předávány třetím osobám.

10.6.Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

10.7.Zákazník potvrzuje uskutečněním objednávky, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

10.8.V případě, že by se zákazník domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života zákazníka nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

10.8.1.požádat společnost nebo zpracovatele o vysvětlení,

10.8.2.požadovat, aby společnost nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

10.9.Požádá-li zákazník o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu společnost povinna tuto informaci předat. Společnost má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

 

11. Informace o ochraně spotřebitele

11.1.Orgánem, věcně příslušným k řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce, která byla pověřena zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi prodávajícím (společností) a spotřebitelem ze smluv o dodávkách zboží a služeb. Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.adr.coi.cz, email: adr@coi.cz.

 

12. Závěrečná ustanovení

12.1.Tyto obchodní podmínky jsou účinné ode dne jejich vydání do dne vydání nových obchodních podmínek či do odvolání.

12.2.Ve věcech neupravených těmito obchodními podmínkami se použije občanský zákoník (zákon č. 89/2012 Sb.).

 

Obchodní podmínky ke stažení zde: obchodní podmínky FCC PS.pdf

(tyto obchodní podmínky byly zaregistrovány a jejich platnost lze ověřit na Blockchain id záznamu DOC_4324a49e-5ed7-4809-8c5e-ca69edc9ed2e)