Souhrnn� p�ehled n�mi vydan�ch �l�nk� a aktualit

Souhrnn� p�ehled nejzaj�mav�j��ch n�mi vydan�ch �l�nk� a aktualit

 

Nov� pr�myslov� ethernet switch Advantech - EKI-2725Nov� pr�myslov� ethernet switch Advantech - EKI-2725
  
Kontrola toleranc� rozm�r� strojn�ch sou��st� kamerouKontrola toleranc� rozm�r� strojn�ch sou��st� kamerou - Automatizovan� mont� komplikovan�ch celk� je typick� hlavn� pro automobilov� pr�mysl. Zachov�n� vysok� kvality p�i n�zk�ch n�kladech vy�aduje, aby do mont�e vstupovaly pouze sou��sti odpov�daj�c� stanoven�m technick�m podm�nk�m. Proto�e jednou z nejd�le�it�j��ch podm�nek b�v� dodr�en� rozm�rov�ch toleranc�, je kontrola rozm�r� jednou z nej�ast�j��ch aplikac� syst�m� strojov�ho vid�n� v pr�myslu.
  
Pr�myslov� modemy pro bezlicen�n� p�smaPr�myslov� modemy pro bezlicen�n� p�sma - Standard WiFi pro bezdr�tov� p�enosy ve frekven�n�ch p�smech nevy�aduj�c�ch licen�n� ��zen� je dnes ji� �iroce pou��v�n pro realizaci bezdr�tov�ch lok�ln�ch datov�ch s�t� WLAN. V�hodou s�t� zalo�en�ch na WiFi je snadn� instalace a relativn� vysok� mo�n� rychlost p�enosu dat. Nev�hodou, kter� ov�em vypl�v� ji� ze samotn� podstaty standardu, je pom�rn� kr�tk� p�enosov� vzd�lenost. Pro specifick� aplikace lze v�ak pou��t sm�rov� ant�ny nebo antenn� soustavy i dal�� aktivn� prvky zvy�uj�c� zisk vysokofrekven�n� ��sti WiFi p�enosov� soustavy.
 
Komponenty pro s�t� WLANKomponenty pro s�t� WLAN - Bezdr�tov� s�t� WLAN se roz���ily hlavn� jako bezdr�tov� lok�ln� s�t� WLAN uvnit� budov anebo pozemk�. Slou�� k rychl�mu a jednoduch�mu p�ipojen� kancel��sk�ch PC nebo notebook� k lok�ln� s�ti LAN bez nutnosti p�ipojovat se metalick�m s�ov�m kabelem.
  
Panelov� po��ta�e Advantech v n�ro�n�m provozuPanelov� po��ta�e Advantech v n�ro�n�m provozu
  
Pr�myslov� po��ta� odoln� proti pono�en� do vodyPr�myslov� po��ta� odoln� proti pono�en� do vody - Po��ta�e se ji� d�vno odst�hovaly z kancel��� do pr�myslov�ch provoz�, neklimatizovcan�ch prostor a v sou�asn� dob� se st�le �ast�ji st�huj� i ven kde se pr��, pr�� a mrzne. Roste tedy popt�vka po PC kter� by v tomto prost�ed� mohlo bez pot�� pracovat.
  
PC karty pro pr�myslov� sb�rnice od spole�nosti HMSPC karty pro pr�myslov� sb�rnice od spole�nosti HMS - Typickou ��dic� jednotkou v distribuovan�ch syst�mech vyu��vaj�c�ch pr�myslov� sb�rnice (fieldbus) je PLC (Programable Logic Controller), nebo DCS (Digital Control System). �as od �asu v�ak vyvstane nutnost p�ipojit pr�myslovou sb�rnici ke standardn�mu osobn�mu po��ta�i (PC). Tato mo�nost se vyu��v� v men��ch ��dic�ch syst�mech. Standardn� PC disponuje pouze asynchronn�mi seriov�mi rozhran�mi (RS-232, USB). Jednou z mo�nost� je vyu�it� extern�ch p�evodn�k�.
   
M���c� moduly Advantech s rozhran�m USBM���c� moduly Advantech s rozhran�m USB - M��en� pomoc� PC, p�esun dat z p�evodn�ku fyzik�ln� veli�iny do pam�ti po��ta�e � to byla velk� v�zva dodavatel�m PC techniky ji� od  po��tku vyu��v�n� osobn�ch po��ta��. Bylo vyvinuto mnoho syst�m� pro vyu�it� po��ta�e v aplikac�ch m��en� a regulace. Lze je rozd�lit na dv� hlavn� skupiny...
 
Nov� �ada optick�ch modem� ODWNov� �ada optick�ch modem� ODW - Jedn� se o produktovou �adu optick�ch modem�, kter� nahrazuje n�kter� produkty z �ady MD a LD.
 
P�enos obrazu na velk� vzd�lenosti pomoc� technologie SHDSLP�enos obrazu na velk� vzd�lenosti pomoc� technologie SHDSL - P�enos �iv�ho obrazu (videostreamu) na velk� vzd�lenosti je �kolem, kter� se objevuje st�le �ast�ji.....
  
Konvertor m�dia MCW-211

Konvertor m�dia MCW-211 - Tento produkt se pou��v� v aplikac�ch, kde je nutn� p�ev�st Ethernet z metalick�ho veden� na optick� a naopak (TX <=> FX).

  
Strojov� vid�n� ve spole�nosti FCC Pr�myslov� syst�my

Strojov� vid�n� ve spole�nosti FCC Pr�myslov� syst�my - Strojov� vid�n� proch�z� v sou�asn� dob� obdob�m prudk�ho rozvoje. Tahounem tohoto rozvoje je st�le automobilov� pr�mysl, kde dnes ji� t�m�� v�ude kontrola ka�d�ho vyroben�ho d�lu nahrazuje statistick� vyhodnocov�n� kvality.

  
Souhrn produkt� HMSSouhrn produkt� HMS
  
Pr�myslov� switche Lynx od spole�nosti WestermoPr�myslov� switche Lynx od spole�nosti Westermo
  
4U �asi pro pr�myslov� aplikace s vy���m po�tem pozic pro mont� HDD a s monitoringem �innosti �asi4U �asi pro pr�myslov� aplikace s vy���m po�tem pozic pro mont� HDD a s monitoringem �innosti �asi
  
OPC Server od HMS

OPC Server od HMS - Nyn� i spole�nost HMS nab�z� ke sv�m produkt�m otev�en� standard pro sna��� komunikaci s jejich produkty pomoc� OPC serveru.

  
Novinky pro telekomunika�n� aplikace v nab�dce CPCI syst�m�

Novinky pro telekomunika�n� aplikace v nab�dce CPCI syst�m� - Syst�my CompactPCI (CPCI) charakteristick� z�suvn�mi kartami s p�edn�m panelem se v sou�asn� dob� pou��vaj� hlavn� v oblasti telekomunikac�. Vyu��vaj� se jako ��dic� syst�my telefonn�ch �st�eden, digit�ln� rozhran� pro vstup hlasov�ho �i obrazov�ho sign�lu.

  
Bezdr�tov� �e�en� RM240 a RM80Bezdr�tov� �e�en� RM240 a RM80 - Standard Wi-Fi je ji� velice dob�e zn�m a vyzkou�en �irokou ve�ejnost� v praxi. Produkt RM-240 je z�stupcem t�to bezdr�tov� technologie od spole�nosti Westermo. Pracuje dle standardu 802.11b na frekvenci 2.4GHz. Dal��m produktem je bezdr�tov� modem RM-80, kter� pracuje v p�smu 869MHz.
  
M��ic� z�suvn� deska s velk�m po�tem m��ic�ch kan�l�

M��ic� z�suvn� deska s velk�m po�tem m��ic�ch kan�l� - Spole�nost ADVANTECH Co., kter� pat�� k tradi�n�m v�robc�m PC z�suvn�ch desek vyvinula a dod�v� desku PCI-1747U ur�enou pro PCI sb�rnici, kter� m��e m�t a� 64 vstupn�ch nap�ov�ch kan�l�.

  
Nov� �ada server� p�esn�ho �asu v internetov�ch syst�mechNov� �ada server� p�esn�ho �asu v internetov�ch syst�mech
  
ADAM-5550, dal�� rozvoj osv�d�en� technologieADAM-5550, dal�� rozvoj osv�d�en� technologie
  
Nov� PCI I/O karty ADVANTECHNov� PCI I/O karty ADVANTECH
  
Konverze sb�rnic a protokol�Konverze sb�rnic a protokol�
  
Oper�torsk� panelyOper�torsk� panely - Novinka v oblasti oper�torsk� panel� TPC-1570H (Touch Panel Computer)
  
ADVANTECH Eastern Europe partner konferenceADVANTECH Eastern Europe partner konference - Obdr�eli jsme cenu za dosa�en� v�sledky v distribuci produkt� ADVANTECH v �R za rok 2005.
  
Panelov� PC jako u�ivatelsk� termin�l syst�mu ��zen� budovyPanelov� PC jako u�ivatelsk� termin�l syst�mu ��zen� budovy - Ji� n�jak� �as se profilujeme jako dodavatel firem prov�d�j�c� syst�movou integraci v pr�myslov� automatizaci, telekomunikac�ch, distribuci energi� a automatizaci budov. Dobrou ilustrac� takov�to spolupr�ce je zaj�mav� projekt realizovan� spole�nost� Gity.
  
Roz���en� nab�dky produkt� s rozhran�m GPIBRoz���en� nab�dky produkt� s rozhran�m GPIB
  
Nap�jec� zdroje SunPowerNap�jec� zdroje SunPower - Za�adili jsme do sv�ho sortimentu po��ta�ov� nap�jec� zdroje se stejnosm�rn�m vstupem od taiwansk� firmy SunPower.

 
  
Prvn� SHDSL modem pro pr�myslov� aplikacePrvn� SHDSL modem pro pr�myslov� aplikace - Technologie p�enosu dat DSL (Digital Subscriber Line � n�kdy tak� x-DSL, nebo� existuje n�kolik variant) ji� zdom�cn�la v komer�n�ch internetov�ch p��pojk�ch. Umo��uje p�enos dat po b�n�m metalick�m veden� (kroucen� p�r) relativn� vysokou rychlost�.
  
Nov�, superodoln� videoserver GV-BOXERNov�, superodoln� videoserver GV-BOXER - Ve spolupr�ci se spole�nost� GEOVISION jsme uvedli na trh nov� videoserver jedine�n�ch vlastnost�. Pod specifick�m ozna�en�m BOXER naleznete spojen� vysok�ho v�konu zpracov�n� obrazu, kompaktn�ch rozm�r� a v neposledn� �ad� tak� vysokou odolnost proti vibrac�m a r�z�m a �irov� rozsah pracovn�ch teplot.
  
Nov� balen� p�evodn�k� AnyBusNov� balen� p�evodn�k� AnyBus
 
Testovac� stanice pro s�riovou v�robuTestovac� stanice pro s�riovou v�robu
  
Advantech zp��jem�uje �ivot nejen lidem, ale i krav�mAdvantech zp��jem�uje �ivot nejen lidem, ale i krav�m
 
Moduly ADAM bezdr�tov�Moduly ADAM bezdr�tov�
 
Ethernetov� p�ep�na�e pro syst�my se zv��enou bezpe�nost�Ethernetov� p�ep�na�e pro syst�my se zv��enou bezpe�nost� - Ethernetov� s�t� se st�le v�ce vyu��vaj� pro aplikace, kter� jsou kritick� z hlediska p�enosu v re�ln�m �ase i bezpe�nosti p�enosu. Typick� situace je p�enos dat p�i ��zen� dopravy, zvl�t� v kritick�ch m�stech, jako jsou nap��klad dopravn� tunely. P��kladem m��e b�t ��dic� syst�m tunelu Riksvei 4-Nitedal v Norsku.
  
Oper�torsk� panel AOP-8060HT-E1Oper�torsk� panel AOP-8060HT-E1
 
Ethernet switch ADAM-6520IEthernet switch ADAM-6520I
 
Flash disky v pr�myslov�m proveden�Flash disky v pr�myslov�m proveden� od FCC Pr�myslov� syst�my - Pevn� disk je jednou z nejchoulostiv�j��ch ��st� pr�myslov�ho po��ta�e. Obsahuje ��sti, kter� se za provozu ot��ej� vysokou rychlost� a vibrace a r�zy jej mohou po�kodit. Nav�c m� pom�rn� velkou spot�ebu a okoln� teplota by nem�la klesnout pod bod mrazu. Tyto nev�hody jsou v�znamn� hlavn� ve vestav�n�ch (embedded) po��ta��ch, kter� pracuj� bez obsluhy, �asto v drsn�ch provozn�ch podm�nk�ch p�i omezen�ch mo�nostech nap�jen� � nap��klad v jedouc�m automobilu nebo v neklimatizovan� rozvodn� sk��ni. V podobn�ch aplikac�ch se standardn� pevn� disk �asto nahrazuje polovodi�ov�m diskem typu Flash.
 
Windows XP EmbeddedWindows XP Embedded - Podepsali jsme se spole�nost� Microsoft smlouvu, kter� n�m umo��uje distribuovat na�e za��zen� s p�einstalovan�m opera�n�m syst�mem Windows XP Embedded. Jak� v�hody p�in�� Windows XP Embedded pro Va�e aplikace?
 
Hardware pro bezpe�n� p�ipojen� k internetuHardware pro bezpe�n� p�ipojen� k internetu - Podnikov� informa�n� syst�my se st�vaj� otev�en�j��mi. St�le v�ce firem sd�l� sv� data se z�kazn�ky, dodavateli a dal��mi partnery prost�ednictv�m s�t� Internet. Tento p��stup m� mnoho v�hod, ale sou�asn� p�in�� mnoh� nebezpe��, jako nap�. zavle�en� po��ta�ov�ch vir�, mo�nost neopr�vn�n�ho p��stupu, zahlcen� tzv. spamem atd....
  
Moduly ADAM �ady 4100Moduly ADAM �ady 4100 - Nov� �ada vysoce kvalitn�ch pr�myslov�ch I/O modul�.
  
Vynikaj�c� karta pro multimedia i dohledov� syst�my - Adlink PCI-MPEG24Vynikaj�c� karta pro multimedia i dohledov� syst�my - Uvedli jsme na trh zaj�mavou novinku od firmy Adlink. Kartu pro digitalizaci videa s �plnou hardwarovou kompres� Angelo PCI-MPEG24.
  
Jak vybrat vhodn� PC hardware pro v�konn� firewall-aneb �ipsety, sb�rnice, sk��n� a ethernetyJak vybrat vhodn� PC hardware pro v�konn� firewall-aneb �ipsety, sb�rnice, sk��n� a ethernety - V ka�dodenn� praxi se �asto setk�v�me s popt�vkou na "firewallov�" po��ta�. Na tuto popt�vku lze nab�dnout nap��klad hotov� "firewallov� platformy" od Advantechu, nebo vhodn� poskl�dan� "obecn�" server. V tomto �l�nku si d�le uk�eme, ��m se jednotliv� varianty li��.
 
  
sestavte si sv�j fieldbus gatewaySestavte si sv�j fieldbus gateway - Spole�nost HMS Industrial Networks AB je dodavatelem jednotek typu gateway pro p�enos dat mezi pr�myslov�mi sb�rnicemi. Se zvy�uj�c�m se po�tem pou��van�ch sb�rnic a rostouc� slo�itost� ��dic�ch syst�m� se propojen� r�zn�ch typ� pr�myslov�ch sb�rnic st�v� st�le nal�hav�j��. Pro p�evod rozhran� dod�v� HMS dva z�kladn� typy jednotek: AnyBus Communicator, kter� slou�� k propojen� pr�myslov� sb�rnice se seriov�m rozhran�m a Anybus-X, kter� je ur�en pro funkci bridge/gateway, zaji��uj�c� transfer dat mezi aplikacemi na r�zn�ch sb�rnic�ch.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Košík
0 položek
 
0
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Přihlášení
 
  Registrace   Nové heslo
 
 
 

 

 
 
 
 

K provozování našeho webu e-shop.fccps.cz využíváme takzvané cookies. Cookies jsou soubory sloužící k přizpůsobení obsahu webu, k měření jeho funkčnosti a obecně k zajištění vaší maximální spokojenosti. Používáním tohoto webu souhlasíte se způsobem, jakým s cookies nakládáme.