Windows XP Embedded

Windows XP Embedded

Windows XP EmbeddedTento m�s�c podepsala spole�nost FCC pr�myslov� syst�my s.r.o. se spole�nost� Microsoft smlouvu, kter� n�m umo��uje distribuovat na�e za��zen� s p�einstalovan�m opera�n�m syst�mem Windows XP Embedded. Jak� v�hody p�in�� Windows XP Embedded pro Va�e aplikace?
 
Jak ji� z n�zvu vypl�v� Windows XP Embedded jsou ur�eny pro jedno��elov� za��zen� (co� je tak� jedn�m z omezen�, kter� si spole�nost Microsoft klade pro nasazen� tohoto opera�n�ho syst�mu), kter� jsou ur�ena pro vestavbu. Obvykle jsou na tato za��zen� kladeny zv��en� n�roky na spolehlivost co� tradi�n�m HW nelze zaru�it a z�rove� je vy�adov�na snadn� dostupnost n�stroj�, kter� je mo�no vyu��t pro v�voj aplikac� pro tato za��zen�. Odpov�d� na tyto po�adavky jsou pr�v� Windows XP Embedded.
 
Opera�n� syst�m Windows XP Embedded je odvozen od opera�n�ho syst�mu Windows XP Professional co� umo��uje spou�t�t pod t�mto opera�n�m syst�mem v�echny aplikace vyvinut� pro Windows XP Professional. Tato vlastnost p�in�� v�hody ve snadn� p�enositelnosti d��ve vyvinut�ch aplikac� na novou platformu a z�rove� vyu�it� ji� zakoupen�ch n�stroj� pro tvorbu nov�ch aplikac� bez nutnosti u�it se nov�m programovac�m postup�m. Dal�� z v�hod nasazen� opera�n�ho syst�mu Windows XP embedded je mo�nost minimalizovat velikost instalace opera�n�ho syst�mu v�b�rem pouze t�ch ��sti opera�n�ho syst�mu, kter� jsou nutn� pro danou aplikaci. T�mto postupem m��eme z�skat instalaci opera�n�ho syst�mu velikosti cca 100MB ~ 600MB. P�i takov�to velikosti instalace je vhodn� uva�ovat o jej�m um�st�n� na n�kter� druh polovodi�ov�ho disku, kter� nab�z� oproti to�iv�m disk�m daleko vy��� spolehlivost. T�to spolehlivosti v�ak nedos�hneme, nebudeme li polovodi�ov� disk chr�nit p�ed �ast�mi z�pisy. Toho lze dos�hnout pou�it�m n�stroje, kter� je do Windows XP Embedded oproti klasick�m Windows XP Professional p�id�n. T�mto n�strojem je EWF (Enhanced Write Filter) co� je mechanismus, kter�m lze filtrovat ve�ker� z�pisy sm��ovan� na disk. T�mto zp�sobem lze chr�nit nejen cel� disk, ale t�eba pouze jeho ��st. V�e je d�no konfigurac� n�stroje EWF. Filtrov�n� z�pis� spo��v� v jejich p�esm�rov�n� na jin� m�sto (to m��e b�t jin� ��st disku, nebo RAM pam�). V praxi to znamen�, �e pro aplikace, kter� nevy�aduj� z�pis na disk je vyu�it polovodi�ov� disk pouze pro �ten�, co� jeho �ivotnost n�kolikan�sobn� zv���. Dokonce je mo�n� takov�to opera�n� syst�m um�stit na read only medium nap��klad CD-ROM. Pokud budete uva�ovat o pou�it� Windows XP Embedded, m��ete po��tat i s �sporou financ� za n�kup licence. Jeliko� se jedn� o opera�n� syt�m pro jedno��elov� za��zen� je i cena licence ni��� ne� cena licence pro plnou verzi Windows XP Professional. Pokud V�s vlastnosti Windows XP Embedded zaujaly a p�em��l�te o p�echod na tuto platformu, kontaktujte n�s, r�di V�m porad�me.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Košík
0 položek
 
0
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Přihlášení
 
  Registrace   Nové heslo
 
 
 

 

 
 
 
 

K provozování našeho webu e-shop.fccps.cz využíváme takzvané cookies. Cookies jsou soubory sloužící k přizpůsobení obsahu webu, k měření jeho funkčnosti a obecně k zajištění vaší maximální spokojenosti. Používáním tohoto webu souhlasíte se způsobem, jakým s cookies nakládáme.