Strojov� vid�n� ve spole�nosti FCC Pr�myslov� syst�my

Strojov� vid�n� ve spole�nosti FCC Pr�myslov� syst�my

Strojov� vid�n� ve spole�nosti  FCC Pr�myslov� syst�myStrojov� vid�n� proch�z� v sou�asn� dob� obdob�m prudk�ho rozvoje. Tahounem tohoto rozvoje je st�le automobilov� pr�mysl, kde dnes ji� t�m�� v�ude kontrola ka�d�ho vyroben�ho d�lu nahrazuje statistick� vyhodnocov�n� kvality. Ale strojov� vid�n� se roz�i�uje i do dal��ch oblast� pr�myslu a slu�eb, nebo� i zde se p�i koncentraci a masovosti v�roby po�aduje tot�ln� kvalita.

Aktivit�m v oblasti strojov�ho vid�n� se firma FCC Pr�myslov� syst�my v�nuje od roku 2004.

 
Poskytujeme komplexn� slu�by v t�to oblasti jak syst�mov�m integr�tor�m, kter�m jsme schopni dodat subsyst�my - konzultace, n�vrhy, kamery, osv�tlova�e, SW podporu pro projekty zahrnuj�c� syst�my strojov�ho vid�n� pro v�robn� linky, kontroln� stanice a jin� ��sti ��dic�ch syst�m�. Koncov�m u�ivatel�m jsme schopni doplnit v�robn� linku o kontroln� nebo m��ic� stanovi�t� nebo i dodat ve spolupr�ci s na�imi partnery kompletn� testovac� stroj. Po dvou letech aktivn�ho p�soben� v oboru jsme schopni dodat za��zen� z cel�ho spektra nab�dky syst�mu strojn�ho vid�n� od renomovan�ch dodavatel�:

  Jednoduch� kamery pro jednor�zovou inspekci porovn�n�m se vzorem
Pro oblast jednoduch� kontroly �plnosti kontrolovan�ho objektu na z�klad� porovn�n� obrysu nab�z�me kameru Simatic �ady VS-110. Hod� se pro kontrolu �plnosti smontovan�ho d�lu, bezchybn�ho v�lisku, spr�vn�ho tvaru otvoru. VS-110 se hod� tam, kde m��eme na bezchybnost objektu usoudit z kontrastn�ho obrysu sn�man�ho objektu. Podobn� kontrola prov�d�n� na z�klad� porovn�n� pom�ru sv�tl�ch a tmav�ch odst�n� (porovn�n� jasov�ho histogramu kontrolovan�ho objektu se vzorem) je mo�n� s kamerou Simatic VS-120. Typick�m pou�it�m je kontrola potisk�, hledn�n� povrchov�ch vad materi�lu a dal�� podobn� aplikace.

  Univerz�ln� smart kamery
Univerz�ln� smart kamery umo��uj� �e�it t�m�� libovolnou �lohu strojov�ho vid�n�. Novinkou je kamera Impact A10 od na�eho nov�ho dodavatele, spole�nosti PPT Vision z USA. Je vynikaj�c�m kompromisem mezi technick�mi parametry a n�klady na po��zen� akamera Impact A10 instalaci. Pro n�ro�n�j�� �lohy dod�v�me kamery kamery Impact �ady T a C a kamery �ady Simatic VS-700. Univerz�ln� smart kamery umo��uj� realizovat n�ro�n� kontroly nejen �plnosti objektu ale i jeho spr�vnosti z hlediska rozm�r�. Um� vyhodnotit nejen �plnost potisku ale i ��st n�pisy �i ��rov� nebo maticov� k�dy a rozhodnout, zda je popis objektu v souladu s jeho parametry. Smart kamerou, kter� m� vlastn� digit�ln� vstupy a v�stupy lze proces kontroly lok�ln� automatizovat bez nutnosti p��davn�ho PLC. Na druh� stran�, �irok� komunika�n� mo�nosti smart kamer PPT Vision i Siemens umo��uj� integrovat strojov� vid�n� do ��dic�ho syst�mu nebo robota.

  Velk� syst�my strojov�ho vid�n� s n�kolika kamerami
N�kter� �lohy stojov�ho vid�n�, jako je kontrola slo�it�ch sestav a polohov�n� v trojrozm�rn�ch sou�adnic�ch vy�aduje vyu�it� a spolupr�ci n�kolika kamer. K t�mto ��el�m jsme schopni dodat syst�m Siemens Visionscape, kter� je t�m�� univerz�ln� stavebnic� kamer, digitaliza�n�ch PC karet (framegrabber), akceler�tor� a v�vojov�ho software. Na b�zi pr�myslov�ho PC lze tak sestavit kompletn� inspek�n� syst�m s n�kolika kamerami, polohova�mi nap��klad i robotick�m syst�mem, kter� je schopen kontrolovat stovky kvantitativn�ch i kvalitativn�ch parametr� velmi slo�it� sestavy, nap��klad cel�ho podvozku automobilu.

  �ten� maticov�ch k�du
Maticov� k�dy (2D k�dy) proch�zej� obdob�m rychl�ho roz�i�ov�n� do mnoha odv�tv� pr�myslu. Jejich v�hodou je mohou n�st velk� mno�stv� informace, kter� je nav�c redundantn� a �iteln� i p�i ��ste�n�m po�kozen�. Spole�nost FCC Pr�myslov� syst�my dod�v� pevn� montovateln� i ru�n� �te�ky a verifik�tory 2D k�d�. Verifikace k�du je d�le�it� pro v�robce, zaji��uje, k�d je v souladu s p��slu�n�mi standardy a p�i identifikaci bude mo�n� vyu��t v�ech jeho v�hod. Ve spolupr�ci se na�imi partnery, spole�nostmi Lintech s.r.o. a osv�tlova�eDatascan s.r.o. zaji��ujeme dod�vku za��zen� i know-how cel�ho procesu zna�en� – verifikace – identifikace v�etn� n�vaznosti na podnikov� informa�n� syst�m a syst�m ��zen� jakosti.

  Osv�tlova�e pro syst�my strojov�ho vid�n�.
Spr�vn� osv�tlen� m� v jak�koliv �loze strojov�ho vid�n� stejnou d�le�itost jako spr�vn� volba kamery a zp�sobu zpracov�n�. Nab�z�me �irok� sortiment osv�tlova�� Siemens/RVSI a zku�enosti z mnoha aplikac� strojov�ho vid�n� v automobilov�m pr�myslu, stroj�renstv�, potravin��stv� a mnoha dal��ch odv�tv�ch pr�myslu i slu�eb.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Košík
0 položek
 
0
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Přihlášení
 
  Registrace   Nové heslo
 
 
 

 

 
 
 
 

K provozování našeho webu e-shop.fccps.cz využíváme takzvané cookies. Cookies jsou soubory sloužící k přizpůsobení obsahu webu, k měření jeho funkčnosti a obecně k zajištění vaší maximální spokojenosti. Používáním tohoto webu souhlasíte se způsobem, jakým s cookies nakládáme.