Prvn� SHDSL modem pro pr�myslov� aplikace

Prvn� SHDSL modem pro pr�myslov� aplikace

Technologie p�enosu dat DSL (Digital Subscriber Line – n�kdy tak� x-DSL, nebo� existuje n�kolik variant) ji� zdom�cn�la v komer�n�ch internetov�ch p��pojk�ch. Umo��uje p�enos dat po b�n�m metalick�m veden� (kroucen� p�r) relativn� vysokou rychlost�.

 

Nejroz���en�j�� variantou x-DSL je dnes ADSL (Asymetric Digital Subscriber Line) ur�en� pr�v� k p�ipojen� koncov�ch u�ivatel� k Internetu po telefonn� lince. Vyu��v� kmito�ty le��c� nad hovorov�m p�smem a vzhledem k typick�mu vyu�it� pro stahov�n� dat z Internetu je p�enosov� p�smo vyu�ito asymetricky. Teoretick� datov� tok od �st�edny ke koncov�mu za��zen� (download) m��e b�t a� 8 Mbit/s, opa�n� (upload) pak asi 800 kb/s. Pro koncov� za��zen� se v�il n�zev ADSL modem, patrn� jako SHDSL modem Westermo DDW-100reminiscence na p�vodn� p�ipojen� koncov�ho u�ivatele k Internetu pomoc� analogov�ho modemu. Dva ASDL modemy v�ak nelze p��mo spojit linkou pro p�enos typu bod-bod, jsou ur�eny pouze pro p�ipojen� k �st�edn�, ve kter� je instalov�n tzv. DSLAM (Digital Subscriber Line Access Multiplexer). Pro aplikace v pr�myslov�ch ��dic�ch syst�mech jsou tedy komer�n� ADSL modemy prakticky nepou�iteln�.

  

Technologie SHDSL (Symmetric High-bit rate Digital Subscriber Line) pou��v� jin� typ modulace, kter� ji� neumo��uje sou�asn� p�enos hovor� a dat. P�enosov� p�smo je zde vyu�ito symetricky a data lze p�en�et ob�ma sm�ry a� rychlost� 2,3 Mb/s. Technologie SHDSL se �asto pou��v� pro p�enos dat v pronajat�ch okruz�ch s�t� WAN, kde se p��slu�n� za��zen� nej�ast�ji naz�v� „SHDSL router“. V s�t�ch LAN slou�� v�t�inou k „prota�en�“ linky Ethernet na del�� vzd�lenost a v�il se pro n�j n�zev „Ethernet extender“ nebo „SHDSL modem“. Podobnost s analogov�m modemem je z�ejm�, podobn� jako p�r analogov�ch modem� um� „prot�hnout“ seriovou linku, p�r SHDSL modem� um� „prot�hnout“ ethernet.

  

Ethernet se v posledn� dob� st�v� v pr�myslov�ch aplikac�ch b�n� pou��van�m prost�edkem pro p�enos dat v ��dic�ch syst�mech a jeho „prota�en�“ na vzd�lenost od stovek metr� do n�kolika kilometr� b�v� �asto sou��st� aplikace. Dal�� aplikac�, kde by se SHDSL modem dob�e vyu�il je p�enos �iv�ho obrazu (videostreamu) v dohledov�ch a telematick�ch aplikac�ch.

Zat�m SHDSL modemy najdeme v pr�myslu a telematice jen vz�cn�. D�vodem je pravd�podobn� fakt, �e a� dosud nebyly k dispozici v proveden�, kter� by se dalo bez probl�m� pou��t v pr�myslov�m prost�ed�. Jednotka DDW-100 vyvinut� spole�nost� Westermo Teleindustri je tedy pravd�podobn� prvn�m komer�n� dostupn�m pr�myslov�m SHDSL modemem. Jeho z�kladn� v�hody lze shrnout do n�sleduj�c�ch bod�:

 

 

 

- pr�myslov� proveden� pouzdra Jednotka DDW-100 je ur�ena k instalaci na li�tu DIN, d� se tedy snadno montovat do sk��n� a rozvodnic pr�myslov�ch ��dic�ch syst�m�.

- jednoduch� nastaven� Nastaven� DDW-100 je stejn� jednoduch� jako instalace. Pro provoz v z�kladn�m re�imu sta�� na DIL p�epina��ch nastavit komunika�n� rychlost a re�im CO (��dic� stanice) a CPE (pod��zen� stanice) aby modemy mohly nav�zat spojen�. O rozhran� ethernet nen� t�eba se starat, je typu plug-and-play.

- pr�hlednost pro �irok� rozsah komunika�n�ch protokol� DDW-100 umo��uje transparentn� spojen� pro multicastov� protokoly, VLAN, VPN prost�ednictv�m IPSec a pro protokoly pou��van� v pr�myslu, jako je nap��klad Modbus IP

- �irok� rozsah nap�jec�ho nap�t�, mo�nost z�lohov�n� Rozsah mo�n�ho nap�jec�ho nap�t� je od 10V do 60V. DDW-100 m� mo�nost p�ipojit redundantn� nap�jec� nap�t� ze z�lo�n�ho zdroje.

- trojcestn� galvanick� odd�len� Jako v�echna za��zen� Westermo m� i DDW-100 vz�jemn� galvanicky odd�len� rozhran� ethernet, komunika�n� linku a vstupy nap�jec�ho nap�t�

- �irok� rozsah pracovn�ch teplot DDW-100 m��e pracovat v rozsahu teplot od -25°C do +70°C. Lze jej tedy montovat i do venkovn�ch rozvad��� a nevyt�p�n�ch prostor.

- kompletn� autodiagnostika a d�lkov� diagnostika DDW-100 m� rozhran� RS-232 pro nastaven� a diagnostiku. Modem m� nav�c provozn� autodiagnostiku; k indikaci okam�it�ho stavu slou�� pole osmi LED Obr�zek 2. ukazuje typickou aplikaci DDW-100. Uveden� z�vislost p�enosov� rychlosti a vzd�lenosti plat� pro kabel s vodi�i AWG 24 (kroucen� p�r 2x0,2).

obr. 2. typick� pou�it� DDW-100

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Košík
0 položek
 
0
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Přihlášení
 
  Registrace   Nové heslo
 
 
 

 

 
 
 
 

K provozování našeho webu e-shop.fccps.cz využíváme takzvané cookies. Cookies jsou soubory sloužící k přizpůsobení obsahu webu, k měření jeho funkčnosti a obecně k zajištění vaší maximální spokojenosti. Používáním tohoto webu souhlasíte se způsobem, jakým s cookies nakládáme.