Pr�myslov� po��ta� odoln� proti pono�en� do vody

Pr�myslov� po��ta� odoln� proti pono�en� do vody

Po��ta�e se ji� d�vno odst�hovaly z kancel��� do pr�myslov�ch provoz�, neklimatizovcan�ch prostor a v sou�asn� dob� se st�le �ast�ji st�huj� i ven kde se pr��, pr�� a mrzne. Roste tedy popt�vka po PC kter� by v tomto prost�ed� mohlo bez pot�� pracovat.
 
Spole�nost AAEON jako prvn� uv�d� na trh pr�myslov� PC s kryt�m t��dy IP67: Boxer AEC-6710.
 
P�ipome�me si nejd��ve co toto ozna�en� znamen�. ��slice 6 zna��, �e proveden� p��stroje je prachot�sn�, prach do p��stroje nem��e v�bec vniknout. Druh� ��slice zna�� odolnost proti vniknut� vody: sedmi�ka ukazuje, �e p��stroj vydr�� do�asn� pono�en� do hloubky 1m.
 
Boxer AEC-6710 tedy lze bez probl�m� instalovat v prost�ed� se st�kaj�c� vodou nebo �istit ost��k�n�m z hadice. Podm�nkou je samoz�ejm� spr�vn� instalace, hlavn� spolehliv� dota�en� t�sn�n�ch �roubov�ch konektor�. Samoz�ejm�, odolnost proti vniknut� vody by m�la pom�rn� mal� v�znam bez roz���en�ho rozsahu pracovn�ch teplot. Boxer AEC-6710 m��e pracovat v teplot�ch od -15�C do +60�C.
 
Znamen� to, �e je tento po��ta� ide�ln� pro �irokou t��du aplikac� ve velmi drsn�m prost�ed�. M��e b�t instalov�n v my�ce aut stejn� jako u vysok� pece. M��e slou�it jako komunika�n� jednotka p��mo na st�e�e u venkovn� p��pojn� konektory pr�myslov�ho po��ta�e AEC-6710ant�ny mikrovlnn�ho spoje. M��e b�t pou�it jako lok�ln� ��dic� syst�m u chemick� kolony bez nutnosti instalovat speci�ln� rozvad��. Velmi dob�e se hod� pro automatizaci ��zen� dopravy, dopravn� telematiku nebo dohledov� a zabezpe�ovac� syst�my. Zaj�mavou t��dou aplikac� m��e b�t i monitoring �ivotn�ho prost�ed�, ��zen� potrubn�ch syst�m�, �erpac�ch stanic, vodn�ch zdroj� � v�ude tam, kde hroz� vlhko nebo p��m� kontakt s vodou p�i mo�nosti mrazu i letn�ch veder.
 
Nen� to je�t� v�e. Stejn� jako p�edchoz� verze po��ta�� �ady Boxer je i AEC-6710 odoln� i proti vibrac�m a mechanick�mu �oku. Tentokr�t je ji� zaru�ena odolnost podle zn�m�ho standardu pou��van�ho hlavn� arm�dou USA Mil-Std-810F. Znamen� to, �e se oblast jeho pou�it� roz�i�uje i o mobiln� aplikace. M��e b�t montov�n jako ��dic� �i monitorovac� jednotka na stavebn� nebo zem�d�lsk� stroje, m��e ��dit klimatizaci n�kladn�ho prostoru kamion�, chladic�ch voz� nebo cisteren. P�i tom v�bec nemus� b�t instalov�n v kabin�, m��e b�t um�st�n p��mo na technologick� n�stavb�. Umo��uje to, krom� jin�ho, i velmi odoln� pouzdro vyroben� z hlin�kov� slitiny, n�kolika patenty chr�n�n� syst�m pasivn�ho chlazen� kter� umo��uje konstrukci bez jak�koliv pohybliv� sou��sti, mal� rozm�ry i v�ha 2kg. Je pamatov�no i na ochranu proti po�kozen� indukovan�m nap�t�m, kter� se v t�chto aplikac�ch �asto objevuje na p�ipojovac�ch kabelech. Rozhran� pro p�ipojen� perifern�ch za��zen� jsou chr�n�na proti po�kozen� p�ep�ov�mi �pi�kami. Tak� nap�jen� 24V dob�e vyhovuje jak pro mobiln� aplikace (nap�jen� z akumul�toru) tak pro mont� v prost�ed� vlhk�m a� mokr�m. A jako ka�d� po��ta� ur�en� pro bezobslu�n� pr�myslov� aplikace je i AEC-6710 vybaven vestav�n�m watchdogem.
 
D�le�it� je rovn� softwarov� kompatibilita. Po��ta� t�to t��dy instalovan� v�t�inou v bezobslu�n�ch aplikac�ch se vyu��v� p�ev�n� s opera�n�mi syst�my typu embedded. V�robce zaru�uje, �e lze do AEC-6710 instalovat opera�n� syst�my Windows� CE .NET, Windows� XP Embedded a Windows� XP.
 
Tabulka 1. uv�d� z�kladn� technick� data po��ta�e.
 
tabulka parametr� pr�myslov�ho po��ta�e AEC-6710rozm�ry pr�myslov�ho po��ta�e AEC-6710
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Košík
0 položek
 
0
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Přihlášení
 
  Registrace   Nové heslo
 
 
 

 

 
 
 
 

K provozování našeho webu e-shop.fccps.cz využíváme takzvané cookies. Cookies jsou soubory sloužící k přizpůsobení obsahu webu, k měření jeho funkčnosti a obecně k zajištění vaší maximální spokojenosti. Používáním tohoto webu souhlasíte se způsobem, jakým s cookies nakládáme.