Pr�myslov� modemy pro bezlicen�n� p�sma

Pr�myslov� modemy pro bezlicen�n� p�sma

Standard WiFi pro bezdr�tov� p�enosy ve frekven�n�ch p�smech nevy�aduj�c�ch licen�n� ��zen� je dnes ji� �iroce pou��v�n pro realizaci bezdr�tov�ch lok�ln�ch datov�ch s�t� WLAN. V�hodou s�t� zalo�en�ch na WiFi je snadn� instalace a relativn� vysok� mo�n� rychlost p�enosu dat. Nev�hodou, kter� ov�em vypl�v� ji� ze samotn� podstaty standardu, je pom�rn� kr�tk� p�enosov� vzd�lenost. Pro specifick� aplikace lze v�ak pou��t sm�rov� ant�ny nebo antenn� soustavy i dal�� aktivn� prvky zvy�uj�c� zisk vysokofrekven�n� ��sti WiFi p�enosov� soustavy.
 
V�hody technologie WiFi vedou i k �ast�mu vyu�it� t�chto bezdr�tov�ch s�t� v pr�myslov�ch syst�mech pro sb�r dat a ��zen� proces�. Roste tedy i popt�vka po radiomodemech WiFi v proveden� vhodn�m pro pr�myslov� aplikace.
 
P��kladem odpov�di na tuto popt�vku jsou nov� radiomodemy �v�dsk� firmy Westermo Teleindustri, kter� se ji� v�ce ne� t�icet let zab�v� v�robou za��zen� pro pr�myslovou datovou komunikaci.
 
V nab�dce jsou dva typy radiomodem�:
 
  RM-240 pracuj�c� v p�smu 2,4 GHz a
 
  RM-80 pro p�smo 869 MHz.
 
Tabulka 1 - Z�kladn� vlastnosti pr�myslov�ch WiFi-radiomodem� Westermo
 
K provozu t�chto modem� nen� t�eba ��dn� povolen� ani p�id�len� frekven�n�ho p�sma.
 
Z�kladn� ant�na radiomodemu RM-80Oba modemy jsou konstruov�ny pro pou�it� v pr�myslov�ch aplikac�ch. Jsou ur�eny k mont�i na li�tu DIN, maj� rozsah mo�n�ho nap�jec�ho nap�t� od 9 do 30V DC umo��uj�c� vyu��t nap�jec� zdroje obvykl� v ��dic�ch syst�mech. Velmi vysok� rozsah pracovn�ch teplot, od -35 do 65�C pro RM-240 a dokonce od -40 do 60�C pro RM-80 je pro tento typ za��zen� unik�tn� a umo��uje instalovat radiomodemy v neklimatizovan�ch prostor�ch nebo i v rozvodn�ch sk��n�ch um�st�n�ch ve venkovn�m prost�ed�. �irok�ho rozsahu pracovn�ch teplot je dosta�eno, mimo jin� tak� t�m, �e spole�nost Westermo nepou��v� ve sv�ch za��zen�ch v�bec elektrolytick� kondenz�tory. To nav�c p�isp�v� i k vy��� �ivotnosti a spolehlivosti.
 
Oba radiomodemy jsou vybaveny obvykl�m rozhran�m Ethernet 10/100 BaseT a dv�ma seriov�mi rozhran�mi: RS-232 a RS-485. Seriov� rozhran� umo��uj� p�ipojit i star�� typy PLC nebo jin� za��zen� se seriov�m portem bez nutnosti pou��t konverzni gateway. Pomoc� uveden�ch rozhran� lze tak� prov�d�t lok�ln� nebo d�lkovou spr�vu a diagnostiku radiomodemu. Konfigurace se prov�d� p�es vestav�nou webovou str�nku, p��stup je, samoz�ejm�, chr�n�n heslem. Pro ��ely alarmu lze vyu��t i vestav�n� d�lkov� p��stupn� digit�ln� vstup a v�stup.
 
P�enosov� rychlost a vzd�lenost odpov�d� mo�nostem pou�it�ho frekven�n�ho p�sma a standard�m pro bezlicen�n� provoz. RM-80 pracuje s p�enosovou rychlost� 7,2 a� 76,8 kbit/s na vzd�lenost a� 5km (p��m� viditelnost bez ru�en�). Z�kladn� ant�na (obr.1) je p�ipojena p�es SMA konektor kter� umo��uje i p�ipojen� venkovn� ant�ny s vy���m ziskem. RM-240 umo��uje p�enosovou rychlost a� 11 Mbit/s na vzd�lenost do 1 km (plat� op�t pro p��mou viditelnost bez ru�en�). Pro optimalizaci celkov� vyza�ovac� charakteristiky je RM-240 vybaven obvykl�mi dv�ma ant�nami (obr. 2), op�t s SMA konektory a mo�nost� extern� ant�ny.
 
P��m� vysokofrekven�n� v�stup a p��jma� s vysokou citlivost� p�edur�uj� tato za��zen� k pou�it� v t�k�ch pr�myslov�ch podm�nk�ch (z�stavby, tov�rny, apod.). Oba typy modem� mohou v radiov� s�ti pracovat i jako opakova�e, celkovou p�enosovou vzd�lenost lze nastavovat p�id�v�n�m dal��ch stanic. Nav�c podporov�na i funkce multicast, kter� umo��uje redukovat zat�en� s�t� p�i p�enosu dat ur�en�ch pro v�ce stanic.
 
S� tvo�en� radiomodemy se u�ivateli jev� jako b�n� datov� s� LAN. Radiomodemy mohou pracovat v re�imu p��stupov� bod (Access point), klientsk� stanice (Client/Station), nebo opakova� (Repeater). Jsou podporov�ny funkce routeru nebo bridge. Za��zen� lze p�ipojit pomoc� rozhran� Ethernetu (10/100 BaseT, IEEE 802.3), nebo pomoc� rozhran� RS-232 �i RS-485. U obou model� je podporov�no 128-bitov� AES, nebo WEP kryptov�n�. Samoz�ejmost� je i firewall pou��vaj�c� filtrov�n� MAC adres. Mo�n� vyu�it� radiov� s�t� ilustruje obr. 3.
 
Vyu�it� r�diov� s�t� LAN s WiFi-radiomodemy Westermo
 
Vyu�it� WiFi radiomodem� Westermo m��e podstatn� sn�it n�klady a zjednodu�it budov�n� ��dic�ho syst�mu tam, kde je istalace klasick� metalick� s�t� obt�n� nebo z r�zn�ch d�vod� ne��douc�.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Košík
0 položek
 
0
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Přihlášení
 
  Registrace   Nové heslo
 
 
 

 

 
 
 
 

K provozování našeho webu e-shop.fccps.cz využíváme takzvané cookies. Cookies jsou soubory sloužící k přizpůsobení obsahu webu, k měření jeho funkčnosti a obecně k zajištění vaší maximální spokojenosti. Používáním tohoto webu souhlasíte se způsobem, jakým s cookies nakládáme.