P�enos obrazu na velk� vzd�lenosti pomoc� technologie SHDSL

P�enos obrazu na velk� vzd�lenosti pomoc� technologie SHDSL

SHDSL modem DDW 100P�enos �iv�ho obrazu (videostreamu) na velk� vzd�lenosti je �kolem, kter� se objevuje st�le �ast�ji. Naraz�me na n�j v dohledov�ch kamerov�ch syst�mech, telematick�ch aplikac�ch a konec konc� i v z�bavn�m pr�myslu. Dnes se pro tyto ��ely ji� t�m�� v�hradn� pou��v� digitalizovan� obraz ve form� datov�ho proudu (videostream). Pro p�enos dat odpov�daj�c� �iv�mu obrazu v�ak pot�ebujeme p�enosov� kan�l schopn� p�en�et data vysokou rychlost� a to i tehdy, jsou-li obrazov� data komprimov�na n�kter�m z modern�ch komprima�n�ch algoritm�.
graf 1
Graf na obr. 1 ukazuje z�vislost kvality obrazu na pot�ebn� p�enosov� rychlosti p�i komprimaci dnes velmi roz���en�m algoritmen MPEG-4. Parametr kvalita obrazu je samoz�ejm� subjektivn�, p�esto je jasn�, �e k p�enosu obrazu v kvalit� srovnateln� s analogov�m obrazem v norm� PAL pot�ebujeme komunika�n� kan�l schopn� p�en�et data rychlost� kolem 2 Mbit/s.

Tuto podm�nku spl�uje b�n� s� ethernet nebo mikrovlnn� radiov� poj�tka. Vzd�lenost p�eklenuteln� v s�ti Ethernet realizovan� obvykl�m metalick�m veden�m v�ak nep�esahuje n�kolik stovek metr�. P�i pou�it� vl�knov� optiky lze dos�hnout vzd�lenost� do 20 km, n�klady na z��zen� takov�ho spojen� jsou v�ak vysok�. Podobn� je to i se spojen�m pomoc� sm�rov�ho mikrovlnn�ho poj�tka.

Existuje v�ak mo�nost jak p�en�et obraz po standardn�m metalick�m kroucen�m p�ru. Umo��uje to technologie DSL (Digital Subscribe Line) vyvinut� p�vodn� pro individu�ln� vysokorychlostn� p�ipojen� koncov�ch u�ivatel� k s�ti Internet prost�ednictv�m metalick� telefonn� linky. Pro profesion�ln� ��ely (hlavn� pro pro p�enos dat v pronajat�ch okruz�ch s�t� WAN) byla tato technologie modifikov�na na SHDSL (Symmetric High-bit rate Digital Subscriber Line). SHDSL umo��uje transfer dat ob�ma sm�ry a� rychlost� 2,3 Mb/s. Typick�m koncov�m za��zen�m je tzv. „Ethernet extender“ nebo „SHDSL modem“. Podobn� jako p�r analogov�ch modem� um� „prot�hnout“ seriovou linku, p�r SHDSL modem� um� „prot�hnout“ ethernet.

Zat�m SHDSL modemy najdeme v pr�myslu a telematice jen vz�cn�. D�vodem je pravd�podobn� fakt, �e a� dosud nebyly k dispozici v proveden�, kter� by se dalo bez probl�m� pou��t v pr�myslov�m prost�ed�.
Jednotka DDW-100 vyvinut� spole�nost� Westermo Teleindustri je prvn�m komer�n� dostupn�m pr�myslov�m SHDSL modemem.
 
Jeho z�kladn� v�hody lze shrnout do n�sleduj�c�ch bod�:

  pr�myslov� proveden� pouzdra
Jednotka DDW-100 je ur�ena k instalaci na li�tu DIN, d� se tedy snadno montovat do sk��n� a rozvodnic pr�myslov�ch ��dic�ch syst�m�.

  jednoduch� nastaven�
Nastaven� DDW-100 je stejn� jednoduch� jako instalace. Pro provoz v z�kladn�m re�imu sta�� na DIL p�epina��ch nastavit komunika�n� rychlost a re�im CO (��dic� stanice) a CPE (pod��zen� stanice) aby modemy mohly nav�zat spojen�. O rozhran� ethernet nen� t�eba se starat, je typu plug-and-play.

  pr�hlednost pro �irok� rozsah komunika�n�ch protokol�
DDW-100 umo��uje transparentn� spojen� pro multicastov� protokoly, VLAN, VPN prost�ednictv�m IPSec a pro protokoly pou��van� v pr�myslu, jako je nap��klad Modbus TCP

  �irok� rozsah nap�jec�ho nap�t�, mo�nost z�lohov�n�
Rozsah mo�n�ho nap�jec�ho nap�t� je od 10V do 60V. DDW-100 m� mo�nost p�ipojit redundantn� nap�jec� nap�t� ze z�lo�n�ho zdroje.

  trojcestn� galvanick� odd�len�
Jako v�echna za��zen� Westermo m� i DDW-100 vz�jemn� galvanicky odd�len� rozhran� ethernet, komunika�n� linku a vstupy nap�jec�ho nap�t�

  �irok� rozsah pracovn�ch teplot
DDW-100 m��e pracovat v rozsahu teplot od -25C do +70C. Lze jej tedy montovat i do venkovn�ch rozvad��� a nevyt�p�n�ch prostor.

  kompletn� autodiagnostika a d�lkov� diagnostika
DDW-100 m� rozhran� RS-232 pro nastaven� a diagnostiku. Modem m� nav�c provozn� autodiagnostiku; k indikaci okam�it�ho stavu slou�� pole osmi LED.
 
vyu��t� SHDSL modemu DDW-100

Na obr. 2 je zn�zorn�no nejjednodu��� vyu�it� SHDSL modemu Westermo DDW-100 pro d�lkov� p�enos obrazu.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Košík
0 položek
 
0
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Přihlášení
 
  Registrace   Nové heslo
 
 
 

 

 
 
 
 

K provozování našeho webu e-shop.fccps.cz využíváme takzvané cookies. Cookies jsou soubory sloužící k přizpůsobení obsahu webu, k měření jeho funkčnosti a obecně k zajištění vaší maximální spokojenosti. Používáním tohoto webu souhlasíte se způsobem, jakým s cookies nakládáme.