PC karty pro pr�myslov� sb�rnice od spole�nosti HMS

PC karty pro pr�myslov� sb�rnice od spole�nosti HMS

Typickou ��dic� jednotkou v distribuovan�ch syst�mech vyu��vaj�c�ch pr�myslov� sb�rnice (fieldbus) je PLC (Programable Logic Controller), nebo DCS (Digital Control System). �as od �asu v�ak vyvstane nutnost p�ipojit pr�myslovou sb�rnici ke standardn�mu osobn�mu po��ta�i (PC). Tato mo�nost se vyu��v� v men��ch ��dic�ch syst�mech. Standardn� PC disponuje pouze asynchronn�mi seriov�mi rozhran�mi (RS-232, USB). Jednou z mo�nost� je vyu�it� extern�ch p�evodn�k�.
 
Tyto p�evodn�ky se, v�t�inou z historick�ch d�vod�, p�ipojuj� ke standardn�mu rozhran� RS-232. Pro n�kter� typy pr�myslov�ch sb�rnic v�ak z principu nelze extern� p�evodn�k vyrobit, v jin�ch p��padech jsme omezeni maxim�ln� komunika�n� rychlost� asynchronn�ho seriov�ho portu a nem��eme pln� vyu��t vlastnost� pr�myslov� sb�rnice. Pak je nutn� pou��t z�suvnou komunika�n� PC kartu. V�hodou z�suvn� karty je i to, �e m��e sv�m firmwarem realizovat i n�kter� z vy���ch vrstev komunika�n�ho modelu ISO/OSI a odleh�� procesoru hostitelsk�ho PC, proto�e ten pak s kartou komunikuje jako se standardn� I/O periferi�.
 
Spole�nost FCC Pr�myslov� syst�my se specializuje na pr�myslov� sb�rnice a pr�myslov� komunikace obecn�. Spole�nost HMS, kterou zastupujeme v �esk� i Slovensk� republice v posledn� dob� roz���ila nab�dku z�suvn�ch PC karet s rozhran�mi pro pr�myslov� sb�rnice. Podporovan� rozhran� ukazuje tabulka 1:
 
tabulka 1 - Rozhran� pro pr�myslov� sb�rnice realizovan� PC kartami HMS
 
Karty jsou ur�eny pro sb�rnice PCI. Spole�nost HMS m� ji� v�ce ne� desetiletou zku�enost s konverz� pr�myslov�ch sb�rnic (syst�m AnyBus) a m� vypracovan� syst�m test� kompatibility vyvinut�ch rozhran� s p��slu�n�mi standardy . Tato kompatibilita je v�t�inou podlo�ena certifik�tem z testovac� laborato�e, kter� pracuje pro asociaci v�robc� a u�ivatel� dan� sb�rnice. U�ivatel si tedy m��e b�t jist, �e PC karta s p��slu�n�m driverem bude bezchybn� komunikovat se stejn� certifikovan�m p��strojem na pr�myslov� sb�rnici.
 
PC karty s rozhran�mi pro pr�myslov� sb�rnice od HMS maj� nav�c v�hodu kompletn� softwarov� podpory jednotn� pro v�echny vyr�b�n� typy:
 
 AnyBus OPC server
OPC je z�kladn�m softwarov�m prost�edkem pro standardizovanou v�m�nu dat mezi aplika�n�mu programy softwarov�mi drivery p��stroj� p�ipojen�ch na sb�rnici. V�m�na dat pomoc� OPC je charakteristick� pro programy typu SCADA nebo softPLC. Bez funk�n�ho a spolehliv�ho OPCPC karty pro pr�myslov� sb�rnice od spole�nosti HMS serveru nen� prakticky mo�n� kartu vyu��t. OPC server pro karty HMS byl vyvinut britskou firmou MartrikonOPC, vedouc� softwarovou firmou v t�to oblasti. V�hodou karet HMS je, �e z�kladn� server AnyBus OPC je voln� k dispozici. Lze jej st�hnout z webov�ch str�nek HMS a je i sou��st� dod�vky ka�d� PC karty s rozhran�m pr�myslov� sb�rnice od HMS.
 
 Drivery DTM
Osobn� po��ta� typu PC je nej�ast�j��m prost�edkem na kter�m b�� prost�ed� FDT (Field Device Tool) pro nastavov�n� a ovl�d�n� inteligentn�ch p��stroj� na pr�myslov� sb�rnici. Pomoc� FDT lze nap��klad nastavovat rozsahy, vyzved�vat z�znamy o �innosti (log) a prov�d�t mnoho dal��ch operac� nez�visl�ch na v�m�n� dat mezi p��strojem (�ekn�me sn�ma�em tlaku) a ��dic�m programem. P��stup z prost�ed� FDT k p��stroj�m na sb�rnici umo��uje pr�v� knihovna DTM (Device Type Manager). Koncept FDT/DTM podporuj� v�ichni velc� v�robci inteligentn�ch senzor� a ak�n�ch �len� sdru�en� v asociaci FDT group (http://www.fdt-jig.org).
Drivery z knihovny The Anybus comDTM jsou kompatibiln� se standardem FDT 1.2A.
 
 Simul�tory jednotky master
Ke kart�m Profibus a DeviceNet je k dispozici i simul�tor jednotky typu master, kter� umo��uje snadnou kontrolu stavu sb�rnice i p�ipojen�ch p��stroj�. Lze jej tak� pou��t jako jednoduchou a levnou alternativu ��dic� jednotky.
 
 Podpora syst�mu re�ln�ho �asu CoDeSys
Syst�m re�ln�ho �asu CoDeSys ur�en� pro Windows NT/2000/XP vyvinula spole�nost 3S-Software. je roz���en hlavn� v n�mecky mluv�c�ch zem�ch, kde jej podporuje cel� �ada v�robc� i integr�tor� p�sob�c�ch v oblasti pr�myslov� automatizace (http://www.automation-alliance.com). Vyu��v� se hlavn� jako nadstavba opera�n�ho syst�mu Windows umo��uj�c� program�m typu SoftPLC pr�ci v re�ln�m �ase.
CoDeSys driver je k dispozici pro PC kartu s rozhran�m Profibus DP/DPV1 (karty Profbus DPV1 Master i Slave).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Košík
0 položek
 
0
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Přihlášení
 
  Registrace   Nové heslo
 
 
 

 

 
 
 
 

K provozování našeho webu e-shop.fccps.cz využíváme takzvané cookies. Cookies jsou soubory sloužící k přizpůsobení obsahu webu, k měření jeho funkčnosti a obecně k zajištění vaší maximální spokojenosti. Používáním tohoto webu souhlasíte se způsobem, jakým s cookies nakládáme.