Panelov� po��ta�e Advantech v n�ro�n�m provozu

Panelov� po��ta�e Advantech v n�ro�n�m provozu

V�ce jak �trn�cti lety �sp�n�ho provozu se m��e pochlubit �esk� spole�nost RABBIT Trhov� �t�p�nov, a.s., jej�m� p�edm�tem podnik�n� je chov, zpracov�n� a distribuce vep�ov�ho, hov�z�ho, dr�be��ho a kr�li��ho masa. Z mal� farmy, kter� na p�elomu 80. a 90. let 20. stolen� vyr�b�la a zpracov�vala kr�li�� maso ve skromn�ch podm�nk�ch, se b�hem deseti let stala akciov� spole�nost, kter� spolu se sv�mi dce�in�mi spole�nostmi tvo�� holding, kter� p�sob� jak na dom�c�m, tak na zahrani�n�m trhu. V �l�nku popisujeme aplikaci panelov�ho po��ta�e Advantech v n�kolika z�vodech spole�nosti RABBIT Trhov� �t�p�nov.
 
Velkou ��st v�robn� �innosti podniku tvo�� zpracov�n� a distribuce masa z vlastn�ho chovu. Zpracovan� objemy jsou p�itom �ctyhodn�. Nap��klad v z�vod� na v�robu, porcov�n�, dal�� zpracov�n� a distribuci ku�ec�ho masa v Trhov�m �t�p�nov� se zpracuje denn� 30 � 35 000 ks dr�be�e pro mnoho r�zn�ch odb�ratel� z nich� ka�d� vy�aduje jin� zp�sob porcov�n� a jin� �daje na balic� etiket�. �daje o mno�stv� zpracovan� suroviny, po�tu a v�ze zabalen�ch v�robk�, jejich ulo�en� v mraz�rn� a mnoho dal��ch �daj� mus� b�t k dispozici v podnikov�m informa�n�m syst�mu aby bylo mo�n� V��c� jednotka propojen� s panelov�m po��ta�emneust�le sledovat a zlep�ovat efektivitu v�roby kter� je v konkuren�n�m a podinvestovan�m potravin��stv� kl��ov�.
 
Je tedy samoz�ejm�, �e frekventovanou operac� v pr�b�hu v�roby je v�en�. Pr�v� nutn� flexibilita a prov�zanost operac� jsou d�vodem pro� nen� mo�n� pou��t komer�n� dod�van� v�hy s n�zkou m�rou interakce s obsluhou a slo�it�m p�eprogramov�n�m. Spole�nost RABBIT vyvinula vlastn� syst�m jeho� ��dic� jednotkou byly do sou�asn� doby panelov� po��ta�ePPC-103T (obr�zek 3), nov� projekty budou vybaveny v�konn�j��mi pr�myslov�mi stanicemi TPC-1570H (obr�zek 4).
 
Typickou v��c� jednotku kter�ch je na lince n�kolik ukazuje obr�zek 1. Panelov� po��ta� je propojen s v��c� jednotkou pomoc� s�riov�ho rozhran�, s informa�n�m syst�mem podniku pomoc� rozhran� Ethernet. V n�kter�ch p��padech se vyu��vaj� i vestav�n� digit�ln� v�stupy, nap��klad pro ovl�d�n� v�hybek nebo semafor� na lince. D�le�itou sou��st� panelov�ho po��ta�e je odoln� dotykov� obrazovka (touchscreen) kter� umo��uje interaktivn� spolupr�ci obsluhy. Obr�zek 2 ukazuje p��klad obrazovky pro v�en� uzenin na kter� si oper�tor p�edvol� �daje pro pr�v� zpracov�van� produkt a zp�sob v�en�.Obrazovka pro v�en� uzenin Nastavuje nap��klad v�hu, kter� m��e b�t r�zn� podle klece ve kter� jsou sal�my zav�eny pro uzen�, pou�it�ch ty�ek a h��k� atd. Podobn�m zp�sobem se p�i balen� hotov�ch v�robk� p�edvol� etiketa s ��rov�m k�dem, individu�ln� pro ka�d�ho odb�ratele. �daje o ka�d�m proveden�m v�en� se automaticky odes�laj� po s�ti LAN a ukl�daj� do datab�ze informa�n�ho syst�mu. Propojen� do s�t� LAN tak� umo��uje centr�ln� zm�ny parametr� operace v�en�, zm�nu vzhledu etiket a dal�� v�hody, kter� by byly u individu�ln�ch vah nemo�n�.
 
Panelov� po��ta� ADVANTECH je v z�vod� nasazen je�t� na vstupu do mraz�rny. P�i ukl�d�n� v�robku je pomoc� interaktivn�ho programu zaznamen�no m�sto ulo�en�. P�i expedici je pak velmi snadn� pomoc� ��rov�ho k�du na v�dejce naj�t m�sto odkud se m� ulo�en� v�robek vyzvednout. T�m se zrychl� nakl�dka expedi�n�ch vozidel.
 
N�kolikalet� provoz panelov�ch po��ta�� PPC-103T potvrdil odolnost techniky ADVANTECH. Prost�ed� sice nen� nevykazuje teplotn� v�kyvy, po��ta�e pracuj� v prakticky konstantn� teplot� 5�C, jsou v�ak vystaveny drsn�mu zach�zen� p�i obsluze a �i�t�n�.
 
Panelov� po��ta�e ADVANTECH jsou nasazeny i v dal��ch z�vodech spole�nosti RABBIT. Vyu��vaj� se ke st�le slo�it�j��mu ��zen� v�robn�ch a logistick�ch operac� a v�kon i velikost obrazovky dosud u��van�ho modelu PPC-103T ji� pro nov� aplikace p�est�v� dosta�ovat. Pro nov� projekty bude pou�ita panelov� pracovn� staniceTPC-1570H s procesorem Celeron M 1GHz a 15� TFT odolnou dotykovou obrazovkou a opera�n�m syst�mem Windows XP embedded. V�hodou t�chto pracovn�ch stanic je i pasivn� chlazen� kter� je�t� v�ce zvy�uje spolehlivost v provozu.
 
panelov� po��ta� Advantech PPC-103T panelov� po��ta� Advantech TPC-1570H
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Košík
0 položek
 
0
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Přihlášení
 
  Registrace   Nové heslo
 
 
 

 

 
 
 
 

K provozování našeho webu e-shop.fccps.cz využíváme takzvané cookies. Cookies jsou soubory sloužící k přizpůsobení obsahu webu, k měření jeho funkčnosti a obecně k zajištění vaší maximální spokojenosti. Používáním tohoto webu souhlasíte se způsobem, jakým s cookies nakládáme.