Panelov� PC jako u�ivatelsk� termin�l syst�mu ��zen� budovy

Panelov� PC jako u�ivatelsk� termin�l syst�mu ��zen� budovy

Ji� n�jak� �as se profilujeme jako dodavatel firem prov�d�j�c� syst�movou integraci v pr�myslov� automatizaci, telekomunikac�ch, distribuci energi� a automatizaci budov. Dobrou ilustrac� takov�to spolupr�ce je zaj�mav� projekt realizovan� spole�nost� Gity.

Inteligentn� budovy, definovan� jako budovy s integrovan�m ��dic�m syst�mem zahrnuj�c�m ve�kerou instalovanou technologii od vyt�p�n� a v�tr�n� p�es syst�m kontroly vstupu zabezpe�en� a� po poskytov�n� z�bavy jsou trendem, kter� se ve stavebnictv� st�le v�ce uplat�uje. Spole�nost Gity a.s. v�znamn� syst�mov� integr�tor syst�m� ��zen� budov (building automation) prosazuje koncept inteligentn� budovy ve v�t�in� sv�ch projekt�.

Limituj�c�m faktorem pro �ir�� uplatn�n� technologie inteligentn� budovy jsou zat�m hlavn� n�klady, kter� se v z�v�ru prom�tnou do ceny p��padn� v��e n�jmu obytn�ch prostor. Z toho d�vodu se technologie inteligentn� budovy dnes pou��v� hlavn� tam, kde je zaru�ena n�vratnost vlo�en� investice. V sou�asn� dob� jsou to hlavn� hotely nebo luxusn� apartm�ny.

P��kladem tohoto typu v�stavby jsou nap��klad luxusn� apartm�ny u Ski are�lu ve �pindlerov� Ml�n�, kter� spole�nost Gity a.s. vybavuje ��dic�m syst�mem zalo�en�m na konceptu inteligentn� budovy. V prvn� etap� se po��t� s osazen�m 35 apartm�n� ve t�ech objektech.
Syst�m zaji��uje ��zen� topen� i v�tr�n�, sledov�n� spot�eby energi�, EZS, kamerov� dohled, p��stupov� syst�m, videointerkom, p��jem a distribuci televizn�ch prpogram� a mnoho dal��ch funkc�. U�ivatel se syst�mem komunikuje prost�ednictv�m termin�lu tvo�en�ho panelov�m po��ta�em s dotykovou obrazovkou. Tento termin�l je v ka�d� obytn� jednotce a je do ��dic�ho syst�mu inteligentn� budovy p�ipojen pomoc� ethernetov�ho rozhran�. Panelov� po��ta� pou�it� v t�to aplikaci mus� spl�ovat mnoho �asto protich�dn�ch po�adavk�.

Uve�me alespo� nejd�le�it�j�� z nich:
konektivita nutn� pro p�ipojen� termin�lu k syst�mu inteligentn� budovy,
dostate�n� v�kon pro rychlou odezvu,
dostate�n� jas, kontrast a pozorovac� �hel displeje,
spolehlivost, dostate�n� �ivotnost,
odolnost proti neodborn�mu zach�zen�,
tich� chod, kter� by v obytn�m prostoru nep�sobil ru�iv�,
odpov�daj�c� cena, kter� by syst�m zbyte�n� neprodra�ovala.

�asto diskutovanou ot�zkou je pot�ebn� velikost displeje. Vzhledem k tomu, �e nen� mo�n� p�edpokl�dat odbornou obsluhu termin�lu, mus� b�t ovl�d�n� pln� intuitivn�. Tomu odpov�d� jednoduch� a p�ehledn� grafick� rozhran�, pro kter� je zbyte�n� (a dokonce i ne��douc�) pou��vat velk� displej. Pro tento typ aplikace tedy pln� posta�uje displej o �hlop���ce 8“, termin�l t�to velikosti tak� v m�stnosti nep�sob� ru�iv�.

Panelov� PC pro tento projekt dodala na�e spole�nost. Zadan�m podm�nk�m v�etn� p��zniv� ceny nejl�pe odpov�dal panelov� po��ta� AFL08-500. Konektivita je v�ce ne�Panelov� po��ta� AFL08-500 dostate�n�; krom� rozhran� Ethernet 10/100 Base-T je AFL08-500 vybaven je�t� mnoha dal��mi rozhran�mi uveden�mi v tabulce 1 (viz n�e), kter� by bylo mo�n� p��padn� pou��t pro p�ipojen� r�zn�ch lok�ln�ch za��zen�. Displej panelov�ho po��ta�e o �hlop���ce 8“ m� rozli�en� 800x600, co� dosta�uje pro jednodu�e koncipovan� webov� rozhran�, p�es kter� bude u�ivatel do syst�mu p�istupovat. Jas i kontrast displeje spolu s pozorovac�m �hlem 120° ve vertik�ln� i horizont�ln� rovin� zaji��uje dobrou viditelnost obrazu za denn�ho sv�tla. Dotykov� panel na odporov�m principu (resistive type touch panel) poskytuje dostate�nou citlivost p�i dlouh� �ivotnosti a odolnosti proti po�kozen� i p�i pou�it� �pi�at�ho p�edm�tu (propisovac� tu�ky atd.) pro manipulaci s dotykovou obrazovkou. Procesor AMD Geode LX-800 pak zajist� dostate�n� rychlou odezvu opera�n�ho syst�mu i webov�ho prohl�e�e. Vysok� spolehlivost AFL08-500 je d�na �plnou absenc� to�iv�ch ��st�. Opera�n� syst�m Windows XP embedded je nainstalov�n v disku typu FLASH a AFL08-500 nepou��v� aktivn� chlazen�, nem� tedy ventil�tor. Toto �e�en� tak� zaji��uje �plnou bezhlu�nost po��ta�e.

Tabulka 1: z�kladn� vlastnosti AFL08-500:

displej 8,4“, rozli�en� 800x600, jas 180 nit, kontrast 350:1, 262000 barev, pozorovac� �hel 120°/120°
dotykov� panel
odporov�
procesor AMD Geode LX-800, chipset AMD CS5536
komunika�n� rozhran�
1x 10/100 Base-T, 2x USB, 2x RS-232
audio v�stup AC97 2.0 kompatibiln�, vestav�n� reproduktory o v�konu 2W
nap�jen� 12V, v�konov� spot�eba do 20W, s�ov� adapt�r sou��st� dod�vky
rozm�ry
230mm (���ka) x 118mm (v��ka) x 43mm (hloubka)
v�ha 1,4 kg
mont�n� p��slu�enstv�
dle standardu VESA 75/100
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Košík
0 položek
 
0
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Přihlášení
 
  Registrace   Nové heslo
 
 
 

 

 
 
 
 

K provozování našeho webu e-shop.fccps.cz využíváme takzvané cookies. Cookies jsou soubory sloužící k přizpůsobení obsahu webu, k měření jeho funkčnosti a obecně k zajištění vaší maximální spokojenosti. Používáním tohoto webu souhlasíte se způsobem, jakým s cookies nakládáme.