Novinky pro telekomunika�n� aplikace v nab�dce CPCI syst�m�

Novinky pro telekomunika�n� aplikace v nab�dce CPCI syst�m�

Syst�my CompactPCI (CPCI) charakteristick� z�suvn�mi kartami s p�edn�m panelem se v sou�asn� dob� pou��vaj� hlavn� v oblasti telekomunikac�. Vyu��vaj� se jako ��dic� syst�my telefonn�ch �st�eden, digit�ln� rozhran� pro vstup hlasov�ho �i obrazov�ho sign�lu.
 
Existuje n�kolik d�vod�, pro� se syst�m Compact PCI v t�to bran�i roz���il. Jeho konstrukce umo��uje snadn� p�ipojen� velk�ho mno�stv� vstupn�ch a v�stupn�ch sign�l�, v�t�� plocha karty dovoluje realizovat slo�it� mnohakan�lov� obvody, kter� se v telekomunika�n�ch za��zen�ch �asto vyskytuj�. Nezanedbatelnou v�hodou je, �e ka�d� z�suvn� karta m� sv�j p�edn� panel, na kter� lze um�stit indika�n� prvky a vyv�st kontroln� sign�ly.
 
O standardn� �ad� �asi a karet pro CPCI z nab�dky spole�nost Advantech jsme psali ve Sd�lovac� technice v kv�tnu roku 2004. Na konci lo�sk�ho roku se objevily dv� novinky souvisej�c� pr�v� s telekomunika�n�mi aplikacemi. Jedn� se o nov� �asi MIC-3043 ur�en� pro n�ro�n� telekomunika�n� aplikace s po�adavkem vysok� spolehlivosti a prvn��asi MIC-3043 CPCI CPU kartu MIC-3390 s procesorem Pentium M.

�asi MIC-3043 (obr. 1) je ur�eno pro �est z�suvn�ch CPCI karet form�tu 6U (1 syst�mov� slot a 5 slot� pro perifern� karty). Karty jsou v �asi ulo�eny vodorovn�, v��ka �asi je pak jen 4U. Novinkou jsou dv� vestav�n� z�suvky pro pevn� disky. Pokud se do nich instaluj� standardn� pevn� disky s rozhran�m IDE, lze je pou��vat jako v�m�nn� pam�ov� medium. Lze v�ak objednat i verzi se SCSI disky s rozhran�m Ultra 320. Pak z�sk�me redundantn� diskov� syst�m s disky vym�niteln�mi za provozu.
Rovn� nap�jec� zdroje jsou vym�niteln� za pln�ho provozu s redundanc� typu 2 + 1 (500W + 250 W) v r�zn�ch variant�ch pro st��dav� i stejnosm�rn� vstupn� nap�t�..Tato vlastnost je v telekomunika�n�ch syst�mech d�le�it�, stejnosm�rn� z�lo�n� zdroje jsou zde obvykl�.

Tak� pasivn� deska sb�rnice (backplane) vyhovuje po�adavk�m na telekomunika�n� aplikace. 64-bitov� sb�rnice pro frekvenci 66 MHz odpov�d� specifikaci CTI v r�mci PICMG 2.5. Sou��st� �asi jsou i zadn� propojovac� desky (Rear Transition Boards), kter� usnad�uj� vyveden� sign�l� na zadn� stranu po��ta�e. �asi m� rovn� vestav�nou monitorovac� jednotku s d�lkov�m p��stupem, kter� umo��uje sledovat d�le�it� parametry: nap�jec� nap�t�, teploty, chod ventil�tor� atd.

Modern� telekomunika�n� aplikace vy�aduj� i CPU karty s v�konn�mi procesory. V sam�m z�v�ru lo�sk�ho roku uvedl Advantech na trh novou CPCI procesorovou kartuCPU karta MIC-3390 vyu��vaj�c� procesor Intel Pentium M. Karta MIC-3390 (obr. 2) m� standardn� form�t 6U. Jako prvn� karta spole�nosti Advantech pou��v� Mobile Intel 915GM Express chipset. D�raz byl rovn� kladen na rychl� p��stup do opera�n� pam�ti. Pam� o velikosti a� 2GB typu DDR2 a p�ipojen� na syst�movou sb�rnici 400/533 MHz umo��uje datov� tok ve �pi�ce a� 3,2 GB/s, co� je o 60% v�ce proti standardn�m pam�tem typu DDR.

CPU karta MIC-3390 byla navr�ena hlavn� s ohledem na po�adavky telekomunika�n�ch aplikac�. Vyu��v� Intel I/O Controller Hub ICH6-M, kter� urychluje vstupn� a v�stupn� operace a umo��uje flexibiln� vyu�it� karty v n�kolika re�imech: jako CPU v jednoprocesorov�, multiprocesorov� nebo clusterov� architektu�e nebo jako inteligentn� I/O procesor. V sestav�ch s n�kolika procesorov�mi kartami se tak� dob�e uplatn� gigabitov� ethernetov� rozhran� pro komunikaci mezi jednotliv�mi cPCI kartami p�es desku sb�rnice dle standardu PICMG 2.16. (Packet Switched Backplane).

�asi MIC-3043 s CPU kartou MIC-3390 dopln�n� vhodn�mi I/O kartami m��e tvo�it z�klad mal�ho nebo st�edn�ho syst�mu computerov� telefonie nebo jin� telekomunika�n� aplikace, stejn� jako specializovan� s�ov� jednotky, syst�mu pro zpracov�n� obrazu nebo ��dic�ho syst�mu pro pr�mysl.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Košík
0 položek
 
0
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Přihlášení
 
  Registrace   Nové heslo
 
 
 

 

 
 
 
 

K provozování našeho webu e-shop.fccps.cz využíváme takzvané cookies. Cookies jsou soubory sloužící k přizpůsobení obsahu webu, k měření jeho funkčnosti a obecně k zajištění vaší maximální spokojenosti. Používáním tohoto webu souhlasíte se způsobem, jakým s cookies nakládáme.