Nov� �ada server� p�esn�ho �asu v internetov�ch syst�mech

Nov� �ada server� p�esn�ho �asu v internetov�ch syst�mech

Nov� �ada server� p�esn�ho �asu v internetov�ch syst�mech
 
Od roku 2003 je spole�nost FCC pr�myslov� syst�my distributorem server� pro synchronizaci p�esn�ho �asu, server� NTP (Network Time Protocol). V�robcem server� je n�meck� firma Meinberg. Jej� servery �ady Lantime nach�zej� uplatn�n� jako lok�ln� zdroje �asov� synchronizace v intranetov�ch s�t�ch v�robn�ch podnik� a finan�n�ch i dal��ch organizac�ch, kter� nemohou nebo necht�j� vyu��vat NTP servery pracuj�c� v s�ti Internetu, v�t�inou z bezpe�nostn�ch d�vod�.
P�i vyu�it� v aplikac�ch, kde ji� skute�n� jde o pen�ze u� nemus� bezpe�nost a spolehlivost ve�ejn�ch server� vyhovovat. ��dost o �asov� �daj ve�ejn�mu serveru m��e b�t teoreticky zachycena a zneu�ita a� ji� ke �patn�mu vtipu nebo i ke zlo�inu. Nev�hodou je i nemo�nost ovlivnit cestu a t�m i zpo�d�n� NTP paketu, kter� z�vis� zcela nep�edv�dateln� na pr�chodnosti a zat�en� s�t� v okol� ve�ejn�ho NTP serveru.
V�t�ina u�ivatel�, pro ni� je spolehliv� �asov� synchronizace d�le�it�, si proto po�izuje vlastn� NTP server, kter� m��e doplnit vlastn�mi zabezpe�ovac�mi prost�edky. I kdy� se zd�, �e jde o jednoduchou aplikaci na b�n�m po��ta�i, nen� �e�en� NTP serveru, kter� by spl�oval n�ro�n�j�� po�adavky jednoduchou z�le�itost�. Co se od standardn�ho NTP serveru vy�aduje?
 
  Dodate�n� p�esnost �asov�ho zdroje.
  Redundance �asov�ho zdroje, kter� zajist�, �e se hodiny serveru nerozejdou ani p�i v�padku �asov�ho norm�lu (zvl�t� je-li vyu��v�n ve�ejn� etalon �asu).
  Vysok� spolehlivost hardware serveru, kter� by m�l spl�ovat standardn� po�adavky na syst�m se zv��enou odolnost� proti selh�n� (Fail Safe).
  Dostate�n� p�esnost synchronizace NTP paket� s �asov�m norm�lem. Tu nelze dos�hnout jednoduch�mi prost�edky pod b�n�m opera�n�m syst�mem.

NTP servery Lantime firmy Meinberg tyto po�adavky zcela spl�uj�. Jako �asov�ho norm�lu vyu��vaj� �asov�ho �daje GPS a sign�lu n�meck�ho dlouhovlnn�ho vysila�e DCF77. Server vyu��v� redundance dostupn�ch �asov�ch �daj�, vyhodnocuje rozd�l mezi ob�ma etalony, a proto�e m� k dispozici i vedlej�� �daje (�rove� sign�lu, odstup �umu, po�et viditeln�ch a kvalitn� p�ij�man�ch satelit�), dok�e detekovat p��padnou chybu jednoho z obou zdroj� a jeho �daj ignorovat.

Modernizace NTP server� Meinberg proveden� v tomto roce se nedotkla t�chto osv�d�en�ch princip�. P�in�� hlavn� modern�j�� konstrukci, zv��en� u�ivatelsk�ho komfortu a roz���en� mo�nost� komunikace. Modernizovan� NTP servery Lantime jsou dod�v�ny ve dvou �ad�ch: Lantime M300 a M600. Zat�m jsou v n� dostupn� pouze vybran� nov� modely (nap��klad s mo�nost� komunikace protokolem PTP), p�edpokl�d� se v�ak, �e nov� �ady postupn� nahrad� dosud dod�van� servery.

Oproti dosavadn�m typ�m maj� nov� �ady trochu jin� vzhled, lep�� lok�ln� ovl�d�n� (v�t�� a p�ehledn�j�� kl�vesnici), rychlej�� procesor a dvojn�sobn� po�et ethernetov�ch rozhran�.

Z�kladem softwaru z�st�v� opera�n� syst�m Realtime Linux, kter� m� periodu aktivace pl�nova�e �loh ��dov� krat��, ne� standardn� opera�n� syst�my. T�m je zaji�t�no minim�ln� zpo�d�n� NTP paket� za �asov�m etalonem. Stejn� jako dosavadn� servery ani M300 a M600 neobsahuj� ��dn� mechanicky pohybliv� d�ly (ventil�tory, klasick� HD). Spr�va serveru se prov�d� d�lkov� prost�ednictv�m vestav�n� webov� str�nky nebo p�es SSH. K z�kladn�mu nastaven� a o�iven� lze pou��t �eln� panel nebo i p��stup pomoc� znakov�ho termin�lu p�ipojen�ho lok�ln�. Server um� i odeslat e-mail na ur�enou adresu – tato mo�nost se d� vyu��t pro syst�mov� a alarmov�n hl�en�.

Spole�nost FCC pr�myslov� syst�my, kter� produkty Meinberg v �esk� republice distribuuje, poskytne bezplatnou konzultaci t�kaj�c� se n�vrhu konfigurace serveru pro zam��lenou aplikaci i p��pravy pro instalaci serveru. Aby byla zachov�na garantovan� spolehlivost distribuovan�ho �asu, je t�eba v�novat pozornost i n�vrhu a mont�i ant�n, pou�it� vhodn�ch ant�nn�ch svod�, p��padn� zesilova��, p�ep�ov�ch ochran a dal��ho p��slu�enstv�.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Košík
0 položek
 
0
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Přihlášení
 
  Registrace   Nové heslo
 
 
 

 

 
 
 
 

K provozování našeho webu e-shop.fccps.cz využíváme takzvané cookies. Cookies jsou soubory sloužící k přizpůsobení obsahu webu, k měření jeho funkčnosti a obecně k zajištění vaší maximální spokojenosti. Používáním tohoto webu souhlasíte se způsobem, jakým s cookies nakládáme.