Nov� �ada optick�ch modem� ODW

Nov� �ada optick�ch modem� ODW

optick� modem westermoJedn� se o produktovou �adu optick�ch modem�, kter� nahrazuje n�kter� produkty z �ady MD a LD. Pou�it� optick�ch tras je dnes nutnost�, a to z d�vodu p�enosu velk�ch mno�stv� dat za kr�tk� �as. Optick� trasy maj� i dal�� v�hody, jako nap�. odolnost proti elektromagnetick�mu ru�en�, odolnost proti p�ep�ov�m �pi�k�m, dokonal� galvanick� odd�len� stanic pro n�zk� i vysok� nap�t�, a hlavn� n�zk� ztr�ty na veden�, co� n�m umo��uje p�en�et data na velk� vzd�lenosti (a� 80km, podle typu pou�it�ho optick�ho vl�kna).
 
�pln� na za��tku �l�nku je nutn� poznamenat, �e nov� produktov� �ada ODW a star�� produkty z �ady MD a LD nejsou kompatibiln�. N�kter� produkty star��ch �ad MD a LD se budou vyr�b�t, ov�em za vy��� cenu, jsou to MD-62H, MD-63D, LD-63D, LD-64D, LD-63H a LD-64/LD-64F. V nov�ch aplikac�ch tedy doporu�uji vyu�it� nov� �ady ODW. Modemy v nov� �ad� ODW nesou ozna�en� ODW-611, ODW-612, ODW-621, ODW-622, ODW-631 a ODW-632. V n�sleduj�c� tabulce je uveden p�ehled n�vaznosti star�� a nov� produktov� �ady.
 
 

Star�� produkt Nov� produkt (ODW- xxx)
MD-62 RS-232 ODW-621
MD-63 RS-485 ODW-631
LD-63 RS-232/485

ODW-622 (RS-232)
ODW-622 (RS-422/482)

LD-64 RS-232/485

ODW-622 (RS-232)
ODW-632 (RS-422/485)

MD-63 Profibus DP ODW-611
LD-63 Profibus DP ODW-612
LD-64 Profibus DP ODW-612

  Spole�n� vlastnosti produktov� �ady ODW
Produkty jsou navr�eny pro pr�myslov� aplikace. Zm�nil se design a celkov� velikost modemu. Modem podporuje �irok� rozsah provozn�ch teplot, od -40 do +55°C. Pokud se pou�ije jednom�dov� (singlemode) typ optick�ho vl�kna, je mo�n� p�en�et data a� do vzd�lenosti 80km. Pro z�lo�n� okruhy (redundant ring) lze dos�hnout obvodu a� 1000km. P�ibyla nov� funkce Retiming, kter� eliminuje probl�m jitteru. Jitteru se v po��ta�ov�ch s�t�ch ��k� velikosti kol�s�n� zpo�d�n� p�en�en�ch paket�. V produktov� �ad� ODW jsou pou�ity optick� konektory typu LC. Pro v�cem�dov� (multimode) optick� vl�kno je to LC2 (do 5km). Pro jednom�dov� optick� vl�kno se vyr�b� za��zen� s konektory LC15 (15km), LC40 (40km) a LC80 (a� 80km).
 
 

  K �emu jsou ur�eny jednotliv� produkty?
 

ODW-611
Tento typ modemu se pou��v� mezi dv�ma stanicemi (Obr.1) podporuj�c� rozhran� PROFIBUS-DP. Z�rove� je mo�n� ODW-611 pou��t p�i v�cebodov�m propojov�n� ODW-612 jako zakon�ovac�ch �len�. Modem je schopen automaticky detekovat p�enosovou rychlost p�ipojen� Profibus-DP s�t� a proto je nezbytn� jen minim�ln� konfigurace.
 
 

2 bodov� propojen�
Obr.1 : Propojen� dvou stanic

ODW-612
Optick� modem, kter� byl navr�en k vytv��en� z�lo�n�ch okruh� (l�pe redundant ring) a v�cebodov�ho propojen�. Takt� jako ODW-611 pracuje v s�t�ch pou��vaj�c� rozhran� Profibus-DP. LED diody na modemu zobrazuj� funk�nost jednotliv�ch ��st� �et�zce, tj. funk�nost z�lo�n�ho okruhu (redundant ring) a p�ipojen� jednotliv�ch PLC k okruhu. P�i v�cebodov�m propojov�n� ODW-612 lze pou��t ODW-611 jako zakon�ovac� �leny. Modem je schopen automaticky detekovat p�enosovou rychlost p�ipojen� Profibus-DP s�t� a proto je nezbytn� jen minim�ln� konfigurace.
 

V�cebodov� propojen�
Obr.2 : V�cebodov� propojen�

ODW-621
Stejn� jako ODW-611 je tento modem pou�it v aplikac�ch, kde je nutn� spojit dva koncov� uzly, av�ak oproti ODW-611 pou��v� rozhran� RS-232. Optick� modem ODW-621 (RS-232) lze vyu��t spolu s ODW-631 (RS-422/485) v m�stech, kde je nutn� prov�st konverzi protokol� RS-232 a RS-422/485.

ODW-622
Optick� modem, kter� byl navr�en k vytv��en� z�lo�n�ch okruh� (l�pe redundant ring) a v�cebodov�ho propojen� za��zen� pracuj�c�ch s rozhran�m RS-232. LED diody na modemu zobrazuj� funk�nost jednotliv�ch ��st� �et�zce, tj. funk�nost z�lo�n�ho okruhu (redundant ring) a p�ipojen� jednotliv�ch PLC k okruhu. D�le�itou vlastnost� ODW-622 a ODW-632 je mo�nost kombinov�n� t�chto modem�, co� n�m umo��uje vyu��vat za��zen� pracuj�c� jak s rozhran�m RS-232, tak RS-422/485 v jedn� spole�n� s�ti. Pro v�cebodov� propojov�n� ODW-622 lze pou��t ODW-621, nebo ODW-631 jako zakon�ovac�ch �len�.

ODW-631
Stejn� jako ODW-611 a ODW-621 se tento modem pou��v� v aplikac�ch, kde je nutn� spojit dva koncov� uzly. Optick� modem ODW-631 byl navr�en pro za��zen� s rozhran�m RS-422/485. Optick� modem ODW-631 (RS-422/485) lze vyu��t spolu s ODW-621 (RS-232) v m�stech, kde je nutn� prov�st konverzi protokol� RS-232 a RS-422/485.

ODW-632
Optick� modem, kter� stejn� jako ODW-612 a ODW-622 slou�� k vytv��en� z�lo�n�ch okruh� (l�pe redundant ring) a v�cebodov�ho propojen� za��zen�. ODW-632 pracuje s rozhran�m RS-422/485. LED diody na modemu zobrazuj� funk�nost jednotliv�ch ��st� �et�zce, tj. funk�nost z�lo�n�ho okruhu (redundant ring) a p�ipojen� jednotliv�ch PLC k okruhu. D�le�itou vlastnost� ODW-622 a ODW-632 je mo�nost kombinov�n� t�chto modem�, co� n�m umo��uje vyu��vat za��zen� pracuj�c� jak s rozhran�m RS-232, tak RS-422/485 v jedn� spole�n� s�ti. Pro v�cebodov� propojov�n� ODW-632 lze pou��t ODW-631, nebo ODW-621 jako zakon�ovac� �len.

V n�sleduj�c� tabulce je p�ehledn� uvedeno jak� druh komunikace pou��v� dan� typ optick�ho modemu a k �emu slou�� :
 
 

Produkt
Interface Pou�it�
ODW-611 PROFIBUS-DP 2 bodov� spoj
ODW-612 PROFIBUS-DP V�cebodov� propojen� a z�lo�n� okruh
ODW-621 RS-232 2 bodov� spoj
ODW-622 RS-232 V�cebodov� propojen� a z�lo�n� okruh
ODW-631 RS-422/485 2 bodov� spoj
ODW-632 RS-422/485 V�cebodov� propojen� a z�lo�n� okruh


  Datasheety k jednotliv�m produkt�m �ady ODW :

  Zdroje :
obr�zky - www.westermo.com
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Košík
0 položek
 
0
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Přihlášení
 
  Registrace   Nové heslo
 
 
 

 

 
 
 
 

K provozování našeho webu e-shop.fccps.cz využíváme takzvané cookies. Cookies jsou soubory sloužící k přizpůsobení obsahu webu, k měření jeho funkčnosti a obecně k zajištění vaší maximální spokojenosti. Používáním tohoto webu souhlasíte se způsobem, jakým s cookies nakládáme.