Moduly ADAM bezdr�tov�

Moduly ADAM bezdr�tov�

Moduly ADAM pro distribuovan� ��zen� a sb�r dat byly firmou ADVANTECH uvedeny na trh p�ed dvan�cti lety. O jejich popularit� sv�d�� velmi �ast� napodobeniny. K p�enosu dat pou��vaj� moduly ADAM sb�rnici RS-485 (ADAM �ady 4000 a 5000) nebo Ethernet (ADAM �ady 6000). Ob� tyto sb�rnice lze provozovat na metalick�m veden� nebo na vl�knov� optice. Velmi �asto se v�ak st�v�, �e propojen� kabelem, a� ji� metalick�m nebo optick�m nen� mo�n�. D�vodem jsou v�t�inou vysok� n�klady, nap��klad p�i p�eklenut� ve�ejn�ho prostranstv� nebo p�i ulo�en� kabel� pod om�tku v budov�ch, kde je nelze z estetick�ch d�vod� ulo�it do li�t. Pak je nutn� poohl�dnout se po bezdr�tov�m p�enosu. Dosud se tato situace �e�ila pomoc� r�zn�ch radiomodem� s rozhran�m RS-232 nebo RS-485.
 
ADVANTECH rovn� dod�val radiomodem ADAM-4550 pracuj�c� ve voln�m p�smu 2,4 GHz ur�en� pro �adu ADAM-4000 a ADAM-5000. Mnoh� u�ivatele v�ak odrazovala jeho pom�rn� vysok� cena . S rozvojem �ady ADAM-6000, kter� pracuje s rozhran�m Modul vzd�len�ch vstup� a v�stup� ADAM-6060W p�ipojiteln� do WLANEthernet se v�ak nask�t� mo�nost vyu��t WiFi, osv�d�en� a roz���en� technologie bezdr�tov�ho Ethernetu (WLAN). P�i pou�it� �ady ADAM-6000 je instalace bezdr�tov�ho spojen� velmi jednoduch�. Do Ethernetov� s�t� se p�ipoj� WLAN Access point, kter� m� v bezdr�tov� s�ti WLAN stejnou funkci jako p�ep�na� (ethernet switch) v b�n� s�ti LAN. V �ad� ADAM-6000 budou v leto�n�m roce k dispozici prvn� dva moduly s WLAN p�ipojen�m: ADAM-6050W a ADAM-6060W. Z typov�ho ozna�en� je patrn�, �e jde o WLAN modifikaci standardn�ch modul� ADAM-6050, kter� m� 12 digit�ln�ch vstup� a 6 digit�ln�ch v�stup�. a ADAM-6060 s �esti digit�ln�mi vstupy a �esti rel�ov�mi v�stupy (obr. 1).
 
Po konfiguraci s�t� WLAN prost�ednictv�m Access pointu pak nen� ��dn� rozd�l ve fungov�n� syst�mu modul� ADAM-6000 na standardn� LAN a WLAN. P��klad mo�n�ho uspo��d�n� ukazuje obr�zek 2. Na obr�zku je je�t� jeden nov� modul ADAM vyu��vaj�c� WLAN. Je to gateway mezi RS-232/422/485 a WLAN s typov�m ozna�en�m ADAM-4571W. Typov� ozna�en� op�t napov�d�, �e jde o WLAN verzi popul�rn�ho modulu gateway ADAM-4571, kter� konvertuje seriov� rozhran� do s�t� LAN Ethernet a pou��v� se hlavn� k p�ipojen� segmentu s moduly �ady ADAM-4000 do s�t� ADAM-6000. Zde m� �pln� stejnou funkci, p�ipojen� segmentu je v�ak bezdr�tov�. Pro p�ipojen� dvou segment� ADAM-4000P��klad s�t� modul� ADAM vyu��vaj�c� WLAN lze pou��t dvouportov� gateway ADAM-4570W. Cel� s� je op�t bez n�jak�ho speci�ln�ho nastavov�n� naprosto pr�hledn�. Tato vlastnost v�ak na druh� stran� omezuje pou�it� modul� ADAM-4570W a ADAM-4571W v jin�ch aplikac�ch. Je t�eba si uv�domit, �e ani jeden z t�chto modul� nen� univerz�ln� gateway seriov�ho rozhran� a zabalen� telegramu z rozhran� RS-485 do IP paketu je optimalizov�no pro textov� protokol ADAM. P�i pou�it� jin�ho protokolu, nap��klad p�i p�ipojen� PLC, se m��e st�t, �e je telegram roztr�en do v�ce paket� a komunika�n� software pak hl�s� chybu p�enosu. P�edpokl�d�me v�ak, �e �ada modul� pro WLAN bude roz���ena i o WLAN verze univerz�ln�ch seriov�ch gateway� ADAM-4577 a ADAM-4579.

�ada ADAM-6000W roz�i�uje mo�nosti aplikac� modul� ADAM a umo�n� jednoduch� a levn� �e�en� projekt�, kter� bylo dosud realizovat komplikovan�mi a n�kladn�mi cestami.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Košík
0 položek
 
0
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Přihlášení
 
  Registrace   Nové heslo
 
 
 

 

 
 
 
 

K provozování našeho webu e-shop.fccps.cz využíváme takzvané cookies. Cookies jsou soubory sloužící k přizpůsobení obsahu webu, k měření jeho funkčnosti a obecně k zajištění vaší maximální spokojenosti. Používáním tohoto webu souhlasíte se způsobem, jakým s cookies nakládáme.