ADVANTECH - M��ic� z�suvn� deska s velk�m po�tem m��ic�ch kan�l�

M��ic� z�suvn� deska s velk�m po�tem m��ic�ch kan�l�

M��ic� z�suvn� desky jsou obl�ben�m prost�edkem vyu��van�m k realizaci laboratorn�ch experiment�, monitorovac�ch m��en� i ��zen� v pr�myslu. Obvykl� univerz�ln� z�suvn� m��ic� deska obsahuje jeden A/D p�evodn�k a vstupn� multiplexer, kter� umo��uje p�ep�nat 16 vstupn�ch kan�l� s jednou spole�nou svorkou (zapojen� SE) nebo 8 vstupn�ch kan�l� v re�imu diferen�n�ho nap�ov�ho vstupu.
 
Existuj� aplikace, kde tento po�et vstupn�ch kan�l� nesta��. P��kladem m��e b�t m��en� parametr� prostorov�ho pole, nap��klad tepeln�ho, mnohakan�lov� m��en� v geofyzice nebo v technologii v�roby materi�l�.

Roz���en� po�tu vstupn�ch kan�l� se v�t�inou prov�d� pomoc� extern�ho analogov�ho multiplexeru p�ed�azen�ho jednomu nebo v�ce vstupn�m kan�l�m. T�mto zp�sobem se d� po�et vstupn�ch kan�l� pozoruhodn� zv��it (v�t�inou na 256), ov�em za cenu n�kter�ch nev�hod. Sign�l p�ed p�iveden�m na vstup A/D p�evodn�ku proch�z� dv�ma analogov�miz�suvn� deska PCI-1747U multiplexery, kter� se mohou pod�let na zv��en� chyb� m��en� svou nelinearitou a nap�ov�m posunem (offset). Komplikovan�j�� je i ��zen� sestavy multiplexer�. P�i p�ed�azen� dal��ho multiplexeru je tak� nutn� zkontrolovat, zda bude rychlost vzorkov�n�, kterou m��ic� desky disponuje sta�it pro po�adovanou rychlost vzorkov�n� jednotliv�ch kan�l� i po zv��en� jejich po�tu.

Spole�nost ADVANTECH Co., kter� pat�� k tradi�n�m v�robc�m PC z�suvn�ch desek vyvinula a dod�v� desku PCI-1747U ur�enou pro PCI sb�rnici, kter� m��e m�t a� 64 vstupn�ch nap�ov�ch kan�l� (obr. 1).

Z�kladn� technick� parametry desky jsou uvedeny v tabulce 1. Deska umo��uje m��it a� 64 nap�ov�ch �rovn� proti spole�n� svorce (SE), nebo polovi�n� po�et nap�t� v diferen�n�m re�imu. V�hodn� je, �e lze oba re�imy kombinovat, limituj�c� je pouze po�et 64 + 1 vstupn�ch svorek. Proto�e je p�ed A/D p�evodn�kem za�azen pouze jeden vstupn� multiplexer, m� smysl pou�it� p�evodn�ku s vy���m rozli�en�m, v tomto p��pad� �estn�ctibitov�ho. Karta tak umo��uje m��en� s velmi n�zkou chybou (viz tabulka 1). Tak� dynamick� parametry karty jsou velmi dobr�, po�et efektivn�ch bit� dosahuje hodnoty 13,5.

Maxim�ln� rychlost vzorkov�n� 250 kS/s je rozumn�m kompromisem. Umo��uje na jedn� stran� relativn� rychl� m��en� na men��m po�tu kan�l� a p�i vyu�it� maxim�ln�ho mo�n�ho po�tu analogov�ch vstup� (64 SE) m��e b�t p�i rovnom�rn�m vzorkov�n� vzorkovac� rychlost ka�d�ho kan�lu cca 4kS/s. Vzorkov�n� je obvykle ��zeno vestav�n�m programovateln�m �asova�em. Rozsah �asova�e umo��uje odeb�rat vzorek nejpomaleji jednou za 7 minut, nejvy��� vzorkovac� frekvence je pak zm�n�n�ch 250 kHz. Vzorkov�n� lze, samoz�ejm� ��dit i extern�m sign�lem nebo softwarov�.

Deska PCI-1747U m� je�t� dal�� p��jemn� funkce, kter� usnad�uj� programov�n� i m��en�. M��ic� rozsahy a nastaven� kan�l� lze ulo�it do intern� pam�ti karty, Po p�epnut� na libovoln� kan�l je pak automaticky nastaven p��slu�n� m��ic� rozsah, multiplexer je p�epnut do p��slu�n�ho SE nebo diferenci�ln�ho m�du a A/D p�evodn�k po��t� s unipol�rn�m nebo bipol�rn�m vstupn�m nap�t�m. Tato funkce u�et�� u�ivateli mnoho �asu p�i programov�n� a oproti standardn�mu nastavov�n� pomoc� u�ivatelsk�ho programu zrychl� p�ep�n�n� kan�l�. Dal�� vymo�enost� je vestav�n� kalibra�n� obvod a firmware, kter� umo��uj� automatickou kalibraci nap�ov�ch vstup�. Proto�e karta s vysok�m po�tem kan�l� a vysokou vzorkovac� frekvenc� produkuje na digit�ln� stran� pom�rn� zna�n� datov� tok, je opat�ena vyrovn�vac� pam�t� na tis�c vzork� a syst�mem DMA pro p��m� p�enos nam��en�ch hodnot do pam�ti PC.

Z�suvn� deska PCI-1747U umo��uje jednodu�e �e�it mnoho m��ic�ch �loh, pro kter� by bylo p�i vyu�it� standardn� univerz�ln� m��ic� desky bylo nutn� pou��t pom�rn� komplikovan� p��davn� extern� obvody. Jak�koliv dal�� informace o z�suvn�ch kart�ch ADVANTECH si vy��dejte v libovoln� kancel��i spole�nosti FCC pr�myslov� syst�my.
 
  Tabulka 1. - Z�kladn� vlastnosti desky PCI-1747U

po�et kan�l�

64 SE, 128 diff. nebo libovoln� kombinace

jmenovit� rozli�en�

16 bit

max. vzorkovac� frekvence

250 kS/s

vstupn� rozsahy

1,25 .. 10V unipol�rn�, ±0,625 ... ±10 bipol�rn�

vstupn� impedance

100 MW/100 pF v m��en�m kan�le

maxim�ln� souhlasn� nap�t� mezi kan�ly

±11 V

linearita

integr�ln� (INLE): ±1 LSB, diferenci�ln� (DNLE): ±1 LSB

chyba vstupn�ho zesilova�e

do 0,04% pou�it�ho rozsahu

po�et efektivn�ch bit� (ENOB)

13,5

sb�rnice

PCI


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Košík
0 položek
 
0
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Přihlášení
 
  Registrace   Nové heslo
 
 
 

 

 
 
 
 

K provozování našeho webu e-shop.fccps.cz využíváme takzvané cookies. Cookies jsou soubory sloužící k přizpůsobení obsahu webu, k měření jeho funkčnosti a obecně k zajištění vaší maximální spokojenosti. Používáním tohoto webu souhlasíte se způsobem, jakým s cookies nakládáme.