M���c� moduly Advantech s rozhran�m USB

M���c� moduly Advantech s rozhran�m USB

M��en� pomoc� PC, p�esun dat z p�evodn�ku fyzik�ln� veli�iny do pam�ti po��ta�e – to byla velk� v�zva dodavatel�m PC techniky ji� od po��tku vyu��v�n� osobn�ch po��ta��. Bylo vyvinuto mnoho syst�m� pro vyu�it� po��ta�e v aplikac�ch m��en� a regulace. Lze je rozd�lit na dv� hlavn� skupiny.

  Centralizovan� m��en� a sb�r dat nap��klad pomoc� z�suvn�ch I/O PC karet.
  Distribuovan� m��en� kter� vyu��v� komunika�n�ch rozhran� PC ke sta�en� dat z nez�visl�ch m��ic�ch modul�. Typickou uk�zkou je syst�m ADAM-4000, kter� komunikuje po seriov� sb�rnici RS-485 nebo syst�m ADAM-6000 kter� vyu��v� Ethernet.

Centralizovan� m��en� je dnes typick� hlavn� pro laborato�e a ��zen� samostatn�ch stroj�. Jeho hlavn� v�hodou je t�sn� spojen� prost�edku sb�ru dat s hardwarem PC kter� umo��uje prakticky nejrychlej�� p�esun dat z p�evodn�ku do pam�ti po��ta�e i rychl� a komfortn� ovl�d�n� m��ic� karty. Nev�hodou je slo�it� instalace – stoln� po��ta� je t�eba rozebrat a do notebooku nelze ve v�t�in� p��pad� m��ic� kartu v�bec instalovat. Je zde i nebezpe�� ru�en� m��ic� jednotky vlastn�m hardwarem PC, hlavn� pulsn�m nap�jec�m zdrojem.

Distribuovan� m��en� je typick� pro velk� technologick� celky. K p�ipojen� m��ic�ch jednotek je ve v�t�in� p��pad� pou�ita sb�rnice zalo�en� na seriov� asynchronn� komunikaci. T�m je limitov�na rychlost p�enosu dat a n�sledn� i rychlost m��en�. Seriov� dvouvodi�ov� sb�rnice se d� v�ak mnohem l�pe zajistit proti ovlivn�n� elektromagnetick�m ru�en�m.
Zaj�mav�m hybridem spojuj�c�m sp�e pozitivn� prvky obou �e�en� jsou m��ic� moduly komunikuj�c� s PC prost�ednictv�m USB rozhran�. USB (Universal Serial Bus) byla zam��lena jako rychl� n�hrada standardn�ho rozhran� RS-232. Dnes je ji� v�eobecn� roz���ena, prakticky neexistuje stoln� po��ta� �i notebook kter� by nem�l USB z�suvku.

I/O jednotky p�ipojen� p�es USB sb�rnici pat�� sp�e do skupiny prost�edk� centralizovan�ho m��en�. USB nen� mo�n� pou��vat k p�enosu dat na velk� vzd�lenosti, zvl�t� v prost�ed� s vysokou �rovn� elektromagnetick�ho ru�en�. I/O jednotky je tedy nutn� um�stit pobl� po��ta�e, ale p�itom je mo�n� se vyhnout nev�hod�m �e�en� s PC I/O kartami. Jednotka nen� ovliv�ov�na ru�en�m vznikaj�c�m uvnit� PC, instaluje se snadUSB-4711no pouh�m zasunut�m kabelu. Lze pou��t libovoln� PC nebo notebook a nen� t�eba se starat o po�et a typ voln�ch slot� intern� sb�rnice. Velk� mno�stv� kabel� s m��en�mi sign�ly nen� t�eba v�st a� k samotn�mu PC; to �e jsou jednotky p�ipojeny jedn�m tenk�m USB kabl�kem podstatn� zvy�uje flexibilitu uspo��d�n� cel�ho syst�mu. P�itom rychlost p�enosu dat rozhran�m dle standardu USB 2.0 ji� umo��uje m��en� stejnou vzorkovac� rychlost� jako u standardn�ch I/O PC karet. Teoretick� linkov� rychlost rozhran� USB 2.0 je 480 Mbit/s, re�ln� propustnost rozhran� z�vis� na mnoha okolnostech – hlavn� na pou�it�m �adi�i a zp�sobu SW obsluhy. Obvykle se re�ln� propustnost uva�uje v rozmez� 25% – 35% teoretick� linkov� rychlosti. I pak je v�ak mo�n� p�en�st data ze �estn�ctibitov�ho A/D p�evodn�ku p�i vzorkov�n� rychlost� 500 kS/s na �estn�cti kan�lech.

Spole�nost ADVANTECH Co., kter� je dlouholet�m specializovan�m v�robcem PC techniky dod�v� �ty�i I/O moduly p�ipojiteln� k rozhran� USB. V tabulce n�e jsou uvedeny jejich z�kladn� technick� parametry. Jsou podobn� parametr�m z�suvn�ch PC karet a podobn� je i softwarov� obsluha. Velkou v�hodou je prakticky �pln� p�enositelnost aplikac� vyvinut�ch pro m���c� syst�my na b�zi z�suvn�ch m���c�ch karet ADVANTECH na syst�my s moduly USB. Tato p�enositelnost vych�z� ze skute�nosti, �e USB m���c� moduly pou��vaj� stejn� DLL knihovny, kter� byly doposud dod�v�ny k z�suvn�m m���c�m kart�m.K dispozici jsou rovn� Active-X komponenty, p��klady program� ve Visual C++, Visual Basic, Inprise C++ Builder, a Inprise Delphi a knihovna integraci do programu LabVIEW. Moduly lze samoz�ejm� pou��t i s programy pro sb�r dat od firmy ADVANTECH, nap��klad Advantech Studio nebo WaveScan.
 
Posledn� z modul� uveden�ch v tabulce n�e, USB-4671 nen� m��ic�m modulem s�m o sob�. Slou�� k p�ipojen� laboratorn�ch m��ic�ch p��stroj� vybaven�ch rozhran�m GPIB k PC p�es USB z�suvku.
 
V nejbli��� budoucnosti pl�nuje spole�nost ADVANTECH Co. roz���en� sortimentu USB m���c�ch modul�. P�ipravuje i moduly pro realizaci rozlehlej��ch USB s�t� jako jsou pr�myslov� USB rozbo�ova�e a opakova�e.
 
Dal�� technick� i obchodn� informace o m��ic�ch modulech USB nebo jin�ch v�robc�ch ADVANTECH si vy��dejte v kter�koliv kancel��i spole�nosti FCC Pr�myslov� syst�my.


  USB-4711  16x SE/2x AO/8x DI/8x DO/1x ��ta�
  USB-4711L  16x SE/8x DI/8x DO/1x ��ta�
  USB-4718  8x AI TC/2x AO/8x galv. odd. DI/8x galv. odd. DO/1x ��ta�
  USB-4761  8x rel�/8x DIO
  USB-4671  USB/GPIB (IEE-488.2) p�evodn�k

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Košík
0 položek
 
0
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Přihlášení
 
  Registrace   Nové heslo
 
 
 

 

 
 
 
 

K provozování našeho webu e-shop.fccps.cz využíváme takzvané cookies. Cookies jsou soubory sloužící k přizpůsobení obsahu webu, k měření jeho funkčnosti a obecně k zajištění vaší maximální spokojenosti. Používáním tohoto webu souhlasíte se způsobem, jakým s cookies nakládáme.