Konverze sb�rnic a protokol�

Konverze sb�rnic a protokol�

banner
Neust�le se zvy�uj�c� po�et pr�myslov�ch sb�rnic a protokol� �asto komplikuje stavbu stroj� a v�robn�ch linek. T�k� se to hlavn� senzor�, ak�n�ch �len� a r�zn�ch subsyst�m�. Miniaturn� PC Advantech �ady UNOPo�adavky na jejich funkci a technick� parametry jsou d�ny v�robn�m procesem. Dal��m hlediskem, kter� b�v� �asto uplat�ov�no je ekonomika investice i n�sledn�ho provozu. Po optim�ln� volb� zohled�uj�c� tato dv� hlediska v�ak m��eme snadno zjistit, �e za��zen� neum� komunikovat s nad�azen�m ��dic�m syst�mem. V�t�inou se pak p�edpokl�d�, �e si syst�mov� integr�tor s t�mto jednor�zov�m probl�mem porad�. Probl�m skute�n� vypad� jednodu�e, ale jen na prvn� pohled. Ve skute�nosti je konverze sb�rnice nebo protokolu �asto komplikovan� z�le�itost, zvl�t� kdy� syst�m pracuje v re�ln�m �ase.
Existuje n�kolik cest, jak p�en�st data z jedn� pr�myslov� sb�rnice do druh�.
Pomineme-li nejjednodu��� p��pady p�evodn�k� rozhran� (m�dia) na �rovni fyzick� vrstvy modelu OSI/ISO, pou��vaj� se za��zen� ozna�ovan� v�t�inou jako gateway. OSI model za��zen� typu gateway ukazuje obr�zek 1. K p�ed�n� a p��padn� konverzi dat u nich doch�z� a� ve vy���ch vrstv�ch modelu. D�vodem tohoto �e�en� je kompatibilita se standardy.

Spole�nost FCC Pr�myslov� syst�my se orientuje na dod�vky za��zen� pro propojen� pr�myslov�ch sb�rnic a konverzi dat.

Pro v�t�inu standardn�ch sb�rnic je mo�n� pou��t stavebnicov� gateway AnyBus-X od firmy HMS. FCC Pr�myslov� syst�my jsou v�hradn�m distributorem v�robk� HMS v �R a SR.

V mnoha p��padech se v�ak standardn� �e�en� ned� pou��t. M��e j�t o nestandardn� protokol nebo po�adavek dodate�n�ch funkc�, kter� m� gateway vykon�vat – k nejpo�adovan�j��m pat�� nap��klad logov�n� ud�lost�, jednoduch� ��dic� funkce a podobn�. Takov� za��zen� se pak obvykle naz�v� komunika�n� server a je t�eba jej postavit na zak�zku.

Ide�ln� hardwarovou platformou pro komunika�n� server je miniaturn� PC Advantech �ady UNO (obr. viz v��e). Jedn� se o kompaktn� po��ta� s pom�rn� vysok�m v�po�etn�m v�konem, malou spot�ebou, vysokou odolnost� a spolehlivost� a roz���en�m rozsahem pracovn�ch teplot. tabulka UNOP�ehled z�kladn�ch parametr� po��ta�� �ady UNO uv�d� tabulka 1. To, ��m se po��ta�e UNO li�� od jin�ch kompaktn�ch PC jsou pr�v� mo�nosti komunikac�. Z�kladem jsou seriov� komunika�n� porty a Ethernet. Dal�� rozhran� lze realizovat pomoc� modul� PC/104.

Pro softwarov� �e�en� komunika�n�ho serveru je d�le�it� platforma opera�n�ho syst�mu. Ten mus� odpov�dat specifik�m pou�it�ho hardware, zaji��ovat spolehlivost a snadnou �dr�bu. Spole�nost FCC Pr�myslov� syst�my stav� komunika�n� servery jak na platform� Microsoft (Windows CE, XPe), tak Linux.

 
Na z�v�r n�kolik p��klad� dodan�ch komunika�n�ch server�:

  Komunika�n� server slou��c� jako gateway MBus / TCP
server byl vytvo�en pro velk�ho distributora tepla a nasazen ve v�ce ne� pades�ti kusech. Zaji��uje p�enos �daj� z m��i�� tepla na sb�rnici Mbus p�es firemn� intranet do faktura�n�ho programu v centr�le. Krom� konverze dat v aplika�n� vrstv� zaji��uje cyklick� �ten� a ukl�d�n� dat ze skupin m��i��. Data jsou pak k dispozici rychleji ne� p�i p��m�m p��stupu na pomalou sb�rnici MBus. Server udr�uje tabulku aktu�ln�ch m��i��, hl�s� a loguje chyby komunikace a zaji��uje dal�� funkce. Pou�it� OS je Linux.

  Komunika�n� server slou��c� jako gateway Hart / Modbus
server byl vytvo�en pro syst�mov�ho integr�tora v oblasti pr�myslov� automatizace a zaji��uje komunikaci ��dic�ho syst�mu s multiplexerem sign�l� HART pro nastaven� p��stroj� poln� instrumentace a sb�r pomocn�ch �daj� poskytovan�ch p��stroji p�es rozhran� HART. P��davnou funkc� je ovl�d�n� multiplexoru, obnoven� nastaven� p��stroj� po chyb� nebo v�m�n� a logov�n� provozu.

  Gateway
Pro tento p��pady bylo vyu�ito hardwaru UNO-2052 se vestav�n�m rozhran�m CAN. Gateway zaji��uje propojen� ��dic�ho syst�mu pracuj�c�ho spropriet�rn�m protokolem se skupinou frekven�n�ch m�ni�� s rozhran�m CAN ve skl��sk�m pr�myslu.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Košík
0 položek
 
0
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Přihlášení
 
  Registrace   Nové heslo
 
 
 

 

 
 
 
 

K provozování našeho webu e-shop.fccps.cz využíváme takzvané cookies. Cookies jsou soubory sloužící k přizpůsobení obsahu webu, k měření jeho funkčnosti a obecně k zajištění vaší maximální spokojenosti. Používáním tohoto webu souhlasíte se způsobem, jakým s cookies nakládáme.