Kontrola toleranc� rozm�r� strojn�ch sou��st� kamerou

Kontrola toleranc� rozm�r� strojn�ch sou��st� kamerou

Automatizovan� mont� komplikovan�ch celk� je typick� hlavn� pro automobilov� pr�mysl. Zachov�n� vysok� kvality p�i n�zk�ch n�kladech vy�aduje, aby do mont�e vstupovaly pouze sou��sti odpov�daj�c� stanoven�m technick�m podm�nk�m. Proto v�robci automobil� dnes po�aduj� od sv�ch subdodavatel� tot�ln� kontrolu cel� produkce. Proto�e jednou z nejd�le�it�j��ch podm�nek b�v� dodr�en� rozm�rov�ch toleranc�, je kontrola rozm�r� jednou z nej�ast�j��ch aplikac� syst�m� strojov�ho vid�n� v pr�myslu.
 
Aplikace strojov�ho vid�n� m� pro tento ��el mnoho v�hod:
 
  ka�d� rozm�r, kter� lze vid�t lze i kontrolovat,
  v jedn� operaci lze prov�st n�kolik m��en�,
  spolu s m��en�m lze prov�d�t i kontrolu �plnosti, inspekci vzhledov�ch vad a �ten� n�pis� nebo k�d�,
  m��en� lze snadno modifikovat pro r�zn�, i velmi odli�n� sou��sti.
 
Smart kamera (inteligentn� kamera) je ide�ln�m prost�edkem ke kontrole rozm�r�. Spojuje v sob� kameru p��klad m��en� strojn� sou��stis po��ta�em kter� prov�d� anal�zu a vyhodnocen� obrazu. Podle v�sledk� kontroly program nastav� vestav�n� digit�ln� v�stupy kter� pak ovl�daj� t��d�n� zm��en�ch v�robk�. P��klad ukazuje obr. 1, kde n�stroje v�vojov�ho softwaru smart kamery Impact A10 (obr. 2) definuj� m��en� �kosu ku�ele a stoup�n� z�vitu kulov�ho �epu.
 
Z�kladn� ot�zkou je, samoz�ejm�, dosa�iteln� p�esnost m��en�. Pro tv��en� d�ly jsou obvykl� tolerance rozm�r� v setin�ch milimetru, pro obr�b�n� sou��sti u� to �asto b�vaj� mikrometry. I takov�ho rozli�en� lze pomoc� kamery dos�hnout, je v�ak t�eba zn�t �skal� pou�it�ch m��ic�ch metod.
 
Parametrem kamery ur�uj�c�m p�esnost m��en� je rozli�en� (po�et pixel�) jej�ho obrazov�ho �ipu. Software modern� smart kamery um� nav�c vyu��t i tzv. subpixelov�ho rozli�en� kter� umo�n� stanovit polohu hrany obrazu sou��stky s rozli�en�m na cca 1/20 pixelu. Rozli�en� 5μm (v odpov�daj�c�m zorn�m poli) je dnes po�adavek splniteln� i b�nou smart kamerou s �ipem 640x480 pixel�.
 
Pro takov� rozli�en� pot�ebujeme samoz�ejm� z�skat kvalitn� a stabiln� obraz m��en� sou��sti. Je v�ak t�eba v�d�t jak objekt nasv�tit a sejmout jeho nezkreslen� obraz.
 
Prvn� podm�nkou je odpov�daj�c� osv�tlen�. Pro m��en� rozm�r� se nej�ast�ji pou��v� zadn� osv�tlen� a sn�m�me siluetu m��en� sou��sti (obr.1). Osv�tlen� mus� b�t homogenn� a stabiln� aby softwarov� subpixlov� rozli�en� bylo v�dy prov�d�no za stejn�ch podm�nek. Nav�c je t�eba spr�vn� zvolit barvu i intenzitu sv�tla a eliminovat vliv okoln�chSmart kamera Impact A10 nekontrolovateln�ch sv�teln�ch zdroj�: slune�n�ho sv�tla, osv�tlen� pracovi�t� atd.
 
Velk� vliv na dosa�itelnou p�esnost m��en� m� pou�it� optika. P�i m��en� prostorov�ch objekt� se uplat�uje perspektivn� zkreslen� � vzd�len�j�� ��st objektu se jev� men��, ne� ta, kter� je kame�e bl�e. Perspektivn� zkreslen� koriguje tzv. telecentrick� objektiv kter�m se �se�ka stejn�ho rozm�ru prom�tne na �ip kamery stejn� dlouh� bez ohledu na to, jak je od kamery daleko. Telecentrick� objektiv je pom�rn� n�kladn�, mimo jin� i proto, �e pr�m�r vstupn� �o�ky mus� b�t v�t�� ne� �hlop���ka zorn�ho pole. U objektiv� s velk�mi �o�kami je ov�em obt�n�j�� potla�it ostatn� optick� vady a proto ne ka�d� dodavatel um� vyrobit telecentrick� objektiv vhodn� pro m��en�. Ve spolupr�ci s na�imi dodavateli z USA jsme schopni dodat telecentrick� objektiv zaru�en�ch parametr� vypo�ten� a sestaven� p��mo pro danou aplikaci. Ceny jsou p�itom srovnateln� se s�riov� vyr�b�n�mi objektivy jin�ch v�robc�.
 
M���-li se za st�le stejn�ch podm�nek (je-li nap��klad sou��stka polohov�na robotem na m��ic� stolici), lze se n�kdy pou�it� n�kladn� optiky vyhnout. Pou�ije se kalibra�n� metoda: p��padn� chyby softwarov� kompenzujeme srovn�n�m se sou��st� pova�ovanou za etalon. Je v�ak t�eba v�novat zv��enou pozornost uspo��d�n� m��ic�ho pracovi�t�. Perspektivn� zkreslen� �umo��uje� vid�t i plochy rovnob�n� s osou objektivu. P�i pou�it� standardn�ho osv�tlen� se pak nap��klad m��e st�t, �e zm���me dr�ku u��� ne� stejn� �irok� v�stupek. Pro takov� p��pady vyv�j�me a dod�v�me z�kaznick� osv�tlova�e, kalibra�n� m��ky a dal�� pomocn� prost�edky.
 
Zastupujeme renomovan� v�robce kamer, osv�tlova�� i dal��ho p��slu�enstv� a pracovn�ci odd�len� strojov�ho vid�n� z�skali mnoho zku�enost� p�i realizaci projekt� v automobilov�m pr�myslu i v jin�ch stroj�rensk�ch aplikac�ch. V p��pad� z�jmu V�m r�di poskytneme jak�koliv dal�� technick� �i obchodn� informace.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Košík
0 položek
 
0
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Přihlášení
 
  Registrace   Nové heslo
 
 
 

 

 
 
 
 

K provozování našeho webu e-shop.fccps.cz využíváme takzvané cookies. Cookies jsou soubory sloužící k přizpůsobení obsahu webu, k měření jeho funkčnosti a obecně k zajištění vaší maximální spokojenosti. Používáním tohoto webu souhlasíte se způsobem, jakým s cookies nakládáme.