Komponenty pro s�t� WLAN

Komponenty pro s�t� WLAN

Bezdr�tov� s�t� WLAN se roz���ily hlavn� jako bezdr�tov� lok�ln� s�t� WLAN uvnit� budov anebo pozemk�. Slou�� k rychl�mu a jednoduch�mu p�ipojen� kancel��sk�ch PC nebo z�kladn� venkovn� sm�rov� ant�na PA-13Rnotebook� k lok�ln� s�ti LAN bez nutnosti p�ipojovat se metalick�m s�ov�m kabelem. S�t� WLAN pracuj� v ve sd�len�ch p�smech 2,4 GHz nebo 5 GHz. WLAN jednotka v po��ta�i nebo na PCMCIA kart� pou��v� v�t�inou vestav�nou ant�nu, p��stupov� bod bezdr�tov� s�t� (access point) b�v� vybaven kr�tkou v�esm�rovou ant�nou. T�to konfiguraci tak� odpov�d� prostor pokryt� sign�lem bezdr�tov� s�t�, v�t�inou se vejde do kruhu o pr�m�ru do deseti metr� kolem p��stupov�ho bodu. S�t� WLAN v�ak ji� za��naj� pronikat i do pr�myslov�ch aplikac�.
 
P��kladem jsou nap��klad moduly ADAM �ady 6000W nebo bezdr�tov� modemy spole�nosti Westermo RM-240. z�kladn� parametry venkovn� sm�rov� ant�ny pro WLAN typu PA-13RV t�chto aplikac�ch je �asto nutn� vytvo�it s� pokr�vaj�c� v�t�� plochu, vybudovat sm�rov� spoj nebo jinak uspo��dat pokryt� ��dan�ho prostoru vysokofrekven�n�m sign�lem.
 
Nyn� nov� nab�z�me i z�kladn� komponenty pro budov�n� vysokofrekven�n� ��sti s�t�. Vyr�b�me a dod�v�me sm�rov� ant�ny a slu�ova�e sign�lu pro p�smo 2,4 GHz i 5 GHz.
 
Z�kladn� venkovn� sm�rovou ant�nu PA-13R ukazuje obr�zek v��e. Jej� vlastnosti jsou uvedeny v tabulce 1. Z tabulky je patrn�, �e v�hodou ant�ny jsou jej� mal� rozm�ry a n�zk� v�ha. Mal� a lehk� ant�na se snadno montuje a p�i venkovn� instalaci je odoln�j�� proti po�kozen� v�trem.
 
Nej�ast�ji se sm�rov� ant�ny instaluj� ve dvojici proti sob� a slou�� k p�enosu vysokofrekven�n�ho sign�lu na v�t�� vzd�lenost � nap��klad p�i p�enosu dat mezi budovami. Ant�nu lze samoz�ejm� tak� pou��t k pokryt� specifikovan�ho prostoru vysokofrekven�n�m sign�lem. V�hodou zde je sn�en� mo�nost interference s�t� a z�rove� vy��� �rove� sign�lu v pot�ebn�m prostoru. Typick�m p��kladem m��e b�t situace na obr�zku 2. Moduly ADAM �ady 6000W jsou rozm�st�ny v ��sti technologie a komunikuj� s jednou sm�rovou ant�nou.
Z ant�n PA-13R lze snadno vybudovat ant�nn� sestavu. ��elem ant�nn� sestavy b�v� nej�ast�ji zv��en� zisku nebo vytvo�en� specifick� vyza�ovac� charakteristiky. Velmi �asto se montuj� v�cesm�rov� sestavy s �irok�m vyza�ovac�m �hlem nebo se kombinac� sm�rov�ch ant�n vytv��� v�esm�rov� sestava. Aby bylo mo�n� rozd�lit p�iv�d�n� v�kon mezi jednotliv� ant�ny sestavy a naopak slou�it p�ij�man� sign�l beze ztr�t zp�soben�ch odrazy a nep�izp�soben�m je t�eba pou��t slu�ova�e/rozd�lova�e sign�lu (splitter, combiner, power divider). Nab�z�me dvojcestn�, trojcestn� a �ty�cestn� splittery (obr�zek 3) pro p�smo 2,4 GHz, kter� rovnom�rn� rozd�luj� p�iveden� v�kon mezi jednotliv� v�tve.
 
Vzhledem k velk�mu �tlumu p�enosov� cesty i p�ipojovac�ch koaxi�ln�ch kabel� je nutn�, zvl�t� p�i v�t��ch vzd�lenostech ant�n od za��zen�, pou��vat kvalitn� kabely. Krom� n�mi vyr�b�n�ch ant�n PA-13R a r�zn�ch druh� slu�ova��, kter� od n�s odeb�r� nap�. i n�meck� firma Wimo, dod�v�me dal�� �irok� sortiment kabel�, ant�n i dal��ch radio a telekomunika�n�ch p��stroj� a za��zen�.
 
Pro p�ekon�n� v�t��ch vzd�lenost� od koncov�ho za��zen� k ant�n� dod�v�me kompletn� CE certifikovan� syst�m, kter� umo��uje p�i dodr�en� p�edpis� �T� podstatn� zv��en� dosahu a skl�d� se z t�chto komponent:
  v�esm�rov� ant�na se ziskem 5dBi;
  koaxi�ln� kabel Ecoflex 10 dlouh� 50m;
  obousm�rn� zesilova� W-LAN RT-2400-1 s nap�jec�m injektorem;
  koaxi�ln� kabel Ecoflex 10 dlouh� 50 m;
  karta Lucent Orinoco WiFi-LAN 24E-H-ET.
 
Certifikace CE je platn� pouze pro tento kompletn� syst�m, nikoli pro jeho jednotliv� sou��sti. Nab�z�me tak� instalace ant�n a zhotoven� kvalitn�ch koaxi�ln�ch kabel� v�etn� m���c�ch protokol� na m�ru podle po�adavk� z�kazn�k�.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Košík
0 položek
 
0
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Přihlášení
 
  Registrace   Nové heslo
 
 
 

 

 
 
 
 

K provozování našeho webu e-shop.fccps.cz využíváme takzvané cookies. Cookies jsou soubory sloužící k přizpůsobení obsahu webu, k měření jeho funkčnosti a obecně k zajištění vaší maximální spokojenosti. Používáním tohoto webu souhlasíte se způsobem, jakým s cookies nakládáme.