Vynikaj�c� karta pro multimedia i dohledov� syst�my

Vynikaj�c� karta pro multimedia i dohledov� syst�my

Spole�nost FCC Pr�myslov� syst�my se po dlouhou dobu v�nuje PC technice. Je dodavatelem �irok�ho sortimentu PC z�suvn�ch pro pr�myslov� aplikace, kter� zahrnuj� i digit�ln� zpracov�n� obrazu. V leto�n�m roce uv�d� na trh zaj�mavou novinku od firmy ADLINK, kartu pro digitalizaci videa s �plnou hardwarovou kompres� Angelo PCI-MPEG24.

Z�suvn� karty do PC jsou nej�ast�j��m prost�edkem pro digitalizaci videa v oblasti multimedi� i v oblasti pr�myslov�ch aplikac�, dohledov�ch nebo bezpe�nostn�ch syst�m�. karta Adlink - PCI_MPEG24Na trhu existuje mno�stv� t�chto karet, ur�en�ch v�ak v�t�inou pro jednoduch� komer�n� aplikace. �skal�m t�chto karet je v�t�inou zp�sob prov�d�n� komprese obrazu v re�ln�m �ase. Nejjednodu��� karty pouze digitalizuj� obraz, samotn� komprese je prov�d�na a� procesorem v PC. Kompresn� algoritmy vy�aduj� vysok� v�po�etn� v�kon a zna�n� zat�uj� procesor v PC. D�sledkem je zpomalen� ostatn�ch b��c�ch program�, kter� m��e znemo�nit chod cel� aplikace. Dokonalej�� karty prov�d�j� kompresi pomoc� vestav�n�ch hardwarov�ch obvod� p��mo na kart�. Tato komprese je op�t n�kdy pouze ��ste�n� a i kdy� se zat�en� procesoru v PC pon�kud zmen��, nen� tento zp�sob d�sledn�m �e�en�m. Karty ur�en� pro skute�n� n�ro�n� aplikace prov�d� �plnou hardwarovou kompresi, velmi �asto s nastaviteln�mi parametry.

Probl�mem tak� b�v�, �e v�t�ina komer�n�ch karet um� jen jeden kompresn� algoritmus. Syst�mov� integr�to�i v�ak pot�ebuj� pro r�zn� aplikace r�zn� typy obrazov� komprese. Pak je t�eba vyv�jet a udr�ovat softwarovou podporu pro v�ce typ� digitaliz�tor� obrazu. Sortiment komer�n�ch karet pro digitalizaci obrazu na trhu se v�ak neust�le m�n�.

Karta pro digitalizaci obrazu Angelo PCI-MPEG24 je optim�ln�m �e�en�m v��e uveden�ch probl�m�. Nav�c je na �pi�ce dne�n�ch mo�nost� nejen v technick�ch parametrech, ale i v softwarov� podpo�e. Jde o kartu, kter� umo��uje sn�m�n� 4 video kan�l� v pln� kvalit� a pln� sn�mkov� rychlosti jak ukazuje tabulka 1. Komprese je pln� hardwarov� a lze ji nastavit pro nejpou��van�j�� algoritmy DIVX_MPEG4, MICROSOFT_MPEG4, MPEG2, MPEG1, H.263, MJPG. K dispozici jsou ovlada�e pro opera�n� syst�my Microsoft Windows i Linux. Dod�van� ovlada�e umo��uj� instalaci a� 8 karet do jednoho PC. Pokud tedy sta�� v�kon procesoru, lze zpracovat 32 video kan�l� v pln�m rozli�en� a sn�mkov� rychlosti. Komprese MPEG4 m� mo�nosti programov�n� GOP struktury (I, IP, IBP a IBBP) i mo�nost nastaven� datov�ho toku (bit-rate control CNR/VBR) od 1kbit/s do 40 Mbit/s.

Tyto vlastnosti umo��uj� obohatit jak multimedi�ln� tak bezpe�nostn� nebo jin� aplikace o velmi zaj�mav� mo�nosti. Proto�e je komprese pln� hardwarov� a prob�h� p��mo v kart�, lze v ka�d�m kan�lu nastavit jin� typ komprese. M��eme tedy pou��t jeden kan�l s kompres� MJPG pro p�enos obrazu v lok�ln� rychl� s�ti a stejn� obraz v dal��m kan�le komprimovat pomoc� MPEG4 a pou��t pro z�znam nebo d�lkov� p�enos, nap��klad pomoc� DSL modem�. Samotn� karta nav�c umo��uje zapisovat lok�ln� digitalizovan� obraz na disk p��mo ve form�tu AVI.

PCI-MPEG24 m� v�echny n�le�itosti karty pro pou�it� v pr�myslu. Je opat�ena hardwarov�m watchdogem, kter� zaji��uje bezprobl�mov� chod v bezobslu�n�ch aplikac�ch. M� 4 digit�ln� vstupy a 4 digit�ln� v�stupy, kter� umo��uj� vyu�it� v pr�myslov�ch, interaktivn�ch medi�ln�ch i bezpe�nostn�ch aplikac�ch. K dispozici je u�ivatelsk� EEPROM, do n� lze ulo�it data umo��uj�c� jednozna�nou identifikaci karty v rozs�hl�ch aplikac�ch. Jak�koliv dal�� informace o kart� Angelo PCI-MPEG24 si vy��dejte v kter�koliv kancel��i spole�nosti FCC Pr�myslov� syst�my s.r.o.

tabulka 1. z�kladn� parametry karty Angelo PCI-MPEG24:

sb�rnice

PCI 32 bit, 33 MHz

po�et vstup� video

4

vstupn� sign�l

NTSC, PAL, CCIR, EIA

digitalizace

Pln� D1* video form�t

PAL 768x576 25 sn�mk�/s v ka�d�m kan�le

NTSC 640x480 30 sn�mk�/s v ka�d�m kan�le

komprese videosign�lu

pln� hardwarov�, algoritmy MPEG4 (Microsoft i DIVX, rogramov�n� GOP i CNR/VBR), MPEG2, MPEG1, H.263, MJPG

watchdog

hardwarov� ovl�d� vstup RESET

digit�ln� vstupy

4x TTL

digit�ln� v�stupy

4x TTL

vestav�n� EEPROM

1 kByte

ovlada�e pro OS

MS Windows2000, XP; Linux Red Hat 9

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Košík
0 položek
 
0
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Přihlášení
 
  Registrace   Nové heslo
 
 
 

 

 
 
 
 

K provozování našeho webu e-shop.fccps.cz využíváme takzvané cookies. Cookies jsou soubory sloužící k přizpůsobení obsahu webu, k měření jeho funkčnosti a obecně k zajištění vaší maximální spokojenosti. Používáním tohoto webu souhlasíte se způsobem, jakým s cookies nakládáme.