Hardware pro bezpe�n� p�ipojen� k internetu

Hardware pro bezpe�n� p�ipojen� k internetu

Podnikov� informa�n� syst�my se st�vaj� otev�en�j��mi. St�le v�ce firem sd�l� sv� data se z�kazn�ky, dodavateli a dal��mi partnery prost�ednictv�m s�t� Internet. Tento p��stup m� mnoho v�hod, ale sou�asn� p�in�� mnoh� nebezpe��, jako nap�. zavle�en� po��ta�ov�ch vir�, mo�nost neopr�vn�n�ho p��stupu, zahlcen� tzv. spamem atd.

po��ta� pro bezpe�n� p�ipojen� k internetuZe studie spole�nosti McAfee Security vypl�v�, �e internetov� viry v Evrop� st�le v�ce ohro�uj� i mal� spole�nosti (s m�n� ne� dvaceti zam�stnanci). A� 22% t�chto firem muselo kv�li �toku viru do�asn� zastavit provoz. Mezi nejv�ce posti�en� zem� pat�ily Francie, kde hlas� �kodu v d�sledku virov�ch �tok� tzn. p�eru�en� provozu a nutn�ho vy�i�t�n� po��ta�e a� 5 000 eur (http://www.novinky.cz/02/87/79.html).

Jako n�stroj k ochran� p�ed uveden�mi nebezpe��mi nab�z� spole�nost Advantech Co. dodavatel�m bezpe�nostn�ch �e�en� pro Internet Security Platform, novou hardwarovou platformu p�izp�sobenou pro tuto oblast internetov�ch bezpe�nostn�ch aplikac�. Z�kladem platformy jsou po��ta�e �ady FWA. Na ni lze instalovat z�kaznickou aplikaci p�izp�sobenou konkr�tn� situaci u�ivatele.

Z nab�zen�ch komponent je mo�n� vytv��et sestavy s vlastnostmi p�esn� odpov�daj�c�mi dan� �loze. K dispozici jsou:

  • optim�ln� v�po�etn� v�kon: mo�nost volit maxim�ln� frekvenci procesoru 566, 866 nebo 1 260 MHz a maxim�ln� velikost pam�ti 256MB, 512MB nebo 2GB,

  • optim�ln� komunika�n� mo�nosti: t�i nebo �ty�i ethernetov� porty, RS-232, mo�nost roz���en� o dv� pozice PCI, pevn� disky 2.5" a 3.5" a disketov� mechaniky 3.5"

  • softwarov� kompatibilita: po��ta�e �ady FWA jsou optimalizov�ny pro pou�it� opera�n�ch syst�m� Windows 2000/XP//NT, Red Hat Linux 6.2/7.x a Free BSD 4.x.

Pou�it� po��ta�e FWA-3600 k odd�len� demilitarizovan� z�ny

Obr. 2. Pou�it� po��ta�e FWA-3600 k odd�len� demilitarizovan� z�ny

V�znamn�m rysem po��ta�� �ady FWA je zv��en� provozn� spolehlivost, kter� se dosahuje ulo�en�m kritick�ch ��st� softwaru (opera�n�ho syst�mu a bezpe�nostn� aplikace) do pam�ti typu Compact Flash. Z�znamy o �innosti za��zen� (system log) lze ukl�dat na b�n� pevn� disk, kter� je mo�n� bez probl�m� instalovat do v�ech po��ta�� �ady FWA.

Hardwarov� platforma �ady FWA je dod�v�na ve dvou proveden�ch: jako stoln� (tabletop), pou�iteln� tam, kde jsou s�t� sestaveny v�hradn� ze standardn�ch kancel��sk�ch PC, a v proveden� k mont�i do 19" r�mu. Proveden� do r�mu jsou ur�ena pro sestavy server� skl�dan� ze stojan� nomin�ln� ���e 19".

Po��ta�e �ady FWA jsou ur�eny p�edev��m pro stavbu syst�m� zaji��uj�c�ch vstupn� ochranu vnit�n� podnikov� s�t�. V�t�inou jde o vstupn� br�nu (gateway) dopln�nou firewalem. D�le je lze vyu��t ve virtu�ln� priv�tn� s�ti (VPN) nebo k odd�len� demilitarizovan� z�ny a vnit�n� s�t�. Pr�v� posledn� z uveden�ch vyu�it� je aktu�ln� pro st�le rostouc� po�et internetov�ch dispe�ink� a dal��ch aplikac�, kter� vyu��vaj� ke sb�ru dat s� Internet. P��klad pou�it� po��ta�e FWA-3600 k odd�len� demilitarizovan� z�ny schematicky ukazuje obr. 2.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Košík
0 položek
 
0
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Přihlášení
 
  Registrace   Nové heslo
 
 
 

 

 
 
 
 

K provozování našeho webu e-shop.fccps.cz využíváme takzvané cookies. Cookies jsou soubory sloužící k přizpůsobení obsahu webu, k měření jeho funkčnosti a obecně k zajištění vaší maximální spokojenosti. Používáním tohoto webu souhlasíte se způsobem, jakým s cookies nakládáme.