Flash disky v pr�myslov�m proveden� od FCC pr�myslov� syst�my

Flash disky v pr�myslov�m proveden� od FCC pr�myslov� syst�my

Pr�myslov� Flash disky AFAYAPevn� disk je jednou z nejchoulostiv�j��ch ��st� pr�myslov�ho po��ta�e. Obsahuje ��sti, kter� se za provozu ot��ej� vysokou rychlost� a vibrace a r�zy jej mohou po�kodit. Nav�c m� pom�rn� velkou spot�ebu a okoln� teplota by nem�la klesnout pod bod mrazu. Tyto nev�hody jsou v�znamn� hlavn� ve vestav�n�ch (embedded) po��ta��ch, kter� pracuj� bez obsluhy, �asto v drsn�ch provozn�ch podm�nk�ch p�i omezen�ch mo�nostech nap�jen� – nap��klad v jedouc�m automobilu nebo v neklimatizovan� rozvodn� sk��ni. V podobn�ch aplikac�ch se standardn� pevn� disk �asto nahrazuje polovodi�ov�m diskem typu Flash.

Flash disky pro�ly od sv�ch po��tk� rychl�m v�vojem. Flash disk sice nedosahuje datov� kapacity pevn�ho disku, ve vestavn�ch po��ta��ch, kde se pou��vaj� mobiln� nebo embedded verze opera�n�ch syst�m� v�ak kapacita do 2 GB v�t�inou posta��. Dal��m omezen�m m��e b�t i ni��� rychlost z�pisu, ve v�ech ostatn�ch parametrech se v�ak ji� pevn�mu disku vyrovn� (tabulka 1). V�hodou pro embedded aplikace je desetinov� v�konov� spot�eba oproti klasick�mu pevn�mu disku, vysok� rozsah pracovn�ch teplot a hlavn� nesrovnateln� vy��� odolnost proti r�z�m a vibrac�m.
 
Spole�nost FCC Pr�myslov� syst�my, kter� je dodavatelem pr�myslov� v�po�etn� techniky v�etn� embedded a zodoln�n�ch po��ta�� typu PC uzav�ela distribu�n� smlouvu s nejv�t��m sv�tov�m v�robcem Flash disk�, Taiwanskou firmou Afaya. Soust�e�ujeme se hlavn� na dod�vky pr�myslov�ch typ� Flash disk�, jsme v�ak schopni nab�dnout kompletn� sortiment Afaya ve kter�m jsou i PCMCIA ATA karty, moduly Compact Flash, SD/MMC karty nebo USB disky.
 
Tabulka 1 shrnuje pr�myslov� typy Flash disk� Afaya. �ada FDK je po v�ech str�nk�ch z�m�nn� se standardn�m IDE diskem. M� zcela identick� pouzdro, p�ipojovac� konektor i jumper pro nastaven� funkce. Zaj�mav� jsou disky �ady MDM (Micro Disk Module). Instaluj� se m�sto ploch�ho kabelu p��mo do do IDE konektoru z�kladn� (CPU) desky. V�robce jde dokonce tak daleko, �e nab�z� t�i varianty: konektor v rovin� desky a konektor kolmo na desku na lev� nebo na prav� stran�. V�dy si tedy m��ete vybrat proveden�, kter� odpov�d� voln�mu prostoru v okol� konektoru. V�echny typy jsou k dispozici ve dvou modifikac�ch pro nahrazen� 2,5“ i 3,5“ disk�. Proto�e 40 pinov� konektor u��van� u 3,5“ disk� neobsahuje p��vod nap�jec�ho nap�t�, je nutn� p�iv�st nap�jen� zvl�tn�m kabelem, stejn� jako u b�n�ho 3,5“ disku. Nen� v�ak nutn� m�t k dispozici dvoj� nap�t�, sta�� 5V. Konektor pro 2,5“ disky se 44 piny p�iv�d� i nap�jec� nap�t�, zvl�tn� nap�jec� kabel tedy nen� t�eba.Flash disky Afaya lze stejn� jako b�n� pevn� disky provozovat pod opera�n�mi syst�my WinCE,QNX,DOS,Windows 31/95/98/Me/NT/2000/XP,Linux. Akceptuj� i povel �adi�e pro �pln� vypnut� (power down) nebo povel pro p�echod do n�zkop��konov�ho m�du (Auto Stand-by/Sleep). Flash disky Afaya jsou ide�ln� pro zodoln�n� po��ta�e Boxer (viz. na�e nab�dka po��ta�e pro vestavbu).
 
tabulka 1. z�kladn� charakteristiky Flash disk� Afaya:

datov� kapacita

128 MB – 2GB

datov� tok p�i sekven�n�m �ten�

8 MByte/s

p��stupov� doba

2 ms

�etnost neopraviteln�ch chyb p�i �ten�

10-14

nap�jec� nap�t�

3,3V nebo 5V

spot�eba p�i �ten� / z�pisu

cca 0,2W

spot�eba v re�imu standby

0,05W

rozsah pracovn�ch teplot

-40°C .. +85°C

odolnost proti vibrac�m

20G

odolnost proti n�razu

1500G


tabulka 2. z�kladn� typy Flash disk� Afaya:

instalace

verze 3,5“ (konektor 40 pin)

verze 2,5“ (konektor 44 pin)

P��m� n�hrada to�iv�ch HD, p�ipojuje se p��slu�n�m kabelem

FDK35SHXXXMB

FDK25SHXXXMB

Pro zasunut� do konektoru IDE, desti�ka sm��uje vlevo od konektoru

MDM-0SHLXXX

MDM-4SHLXXX

Pro zasunut� do konektoru IDE, desti�ka sm��uje vpravo od konektoru

MDM-0SHRXXX

MDM-4SHRXXX

Pro zasunut� do konektoru IDE, desti�ka sm��uje nahoru v rovin� pin� konektoru

MDM-0SHXXX

MDM-4SHXXX


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Košík
0 položek
 
0
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Přihlášení
 
  Registrace   Nové heslo
 
 
 

 

 
 
 
 

K provozování našeho webu e-shop.fccps.cz využíváme takzvané cookies. Cookies jsou soubory sloužící k přizpůsobení obsahu webu, k měření jeho funkčnosti a obecně k zajištění vaší maximální spokojenosti. Používáním tohoto webu souhlasíte se způsobem, jakým s cookies nakládáme.