Sestavte si sv�j fieldbus gateway

Sestavte si sv�j fieldbus gateway

anybus logo Spole�nost HMS Industrial Networks AB je dodavatelem jednotek typu gateway pro p�enos dat mezi pr�myslov�mi sb�rnicemi. Se zvy�uj�c�m se po�tem pou��van�ch sb�rnic a rostouc� slo�itost� ��dic�ch syst�m� se propojen� r�zn�ch typ� pr�myslov�ch sb�rnic st�v� st�le nal�hav�j��. Pro p�evod rozhran� dod�v� HMS dva z�kladn� typy jednotek: AnyBus Communicator, kter� slou�� k propojen� pr�myslov� sb�rnice se seriov�m rozhran�m a Anybus-X, kter� je ur�en pro funkci bridge/gateway, zaji��uj�c� transfer dat mezi aplikacemi na r�zn�ch sb�rnic�ch.
 
Pod�vejme se bl�e na princip funkce jednotky AnyBus-X, kter� umo��uje p�ed�vat data mezi zcela odli�n�mi sb�rnicemi, kter� je nazna�en na obr�zku 1.
jednotka AnyBus-X
Na nejni��� mo�n� �rovni ISO/OSI modelu jsou data ze sb�rnice p�ed�na vnit�n�mu rozhran�, kter� je p�enese do p�ed�vac� tabulky. P�es druh� vnit�n� rozhran� jsou data vyzvednuta a zaps�na do odpov�daj�c� �rovn� modelu protokolu v�stupn� sb�rnice. Tato koncepce m� v�hodu i v tom, �e se d� v oblasti hardwaru realizovat jako modul�rn�. Moduly rozhran� sb�rnic, kter� se zasouvaj� do jednotn�ho konektoru vnit�n�ho rozhran� mohou b�t v�m�nn� a t�mto zp�sobem je mo�n� p�i omezen�m po�tu d�l� sestavit gateway pro libovolnou zv�ce ne� 150 kombinac� r�zn�ch sb�rnic prakticky okam�it�. Proto je mo�n� dodat libovoln� model b�hem jednoho t�dne i pro z�kazn�ky v �R a SR.
Spole�nost FCC Pr�myslov� syst�my zastupuje HMS Industrial Networks a jej� pracovn�ci jsou schopni specifikovat vhodnou modifikaci gatewaye. N�vrh sestavy si v�ak mohou z�kazn�ci ud�lat i sami pomoc� konfigur�toru na internetov� str�nce zde, prozat�m v anglick�m jazyce. Postup je jednoduch�. P�edpokl�dejme nap��klad, �e je t�eba p�ipojit za��zen�, nap��klad tlakov� �idlo ur�en� pro pr�ci v s�ti Profibus DP do s�t� Ethernet Modbus TCP jak je nazna�eno na obr�zku 2.
Profibus DP do Ethernet Modbus TCP
S pomoc� AnyBus-X to lze zajistit n�sleduj�c�m zp�sobem: ��dic� jednotka, Modbus master si bude vyzved�vat data z jednotky AnyBus-X jako z pod��zen� jednotky Modbus Slave. Druh� rozhran� AnyBus-X bude fungovat jako ��dic� jednotka Profibus master a zaji��ovat komunikaci s �idlem. Je tedy t�eba konverzn� gateway Ethernet Modbus TCP slave / Profibus master.
V roletov�m menu na webov� str�nce zvol�me p��slu�nou kombinaci jak ukazuje obr�zek 3
Anybus-X Konfigur�tor
a konfigur�tor zobraz� objednac� ��slo modifikace AB77629. Z�rove� se zobraz� technick� data obou rozhran�, mo�nosti konfigurace a pot�ebn� konfigura�n� soubory, kter� je nutn� ke zvolen�mu modelu objednat.
Anybus
Konfigur�tor AnyBus-X na webov�ch str�nk�ch www.anybus.com je vhodn�m n�strojem pro zji�t�n�, zda je ��dan� konverze mo�n� a zda vlastnosti obou rozhran� budou vyhovovat parametr�m p�ipojovan�ch za��zen�. Jakoukoliv nejasnost p�i pou�it� konfigur�toru je mo�n� konzultovat s pracovn�ky na�� spole�nosti.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Košík
0 položek
 
0
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Přihlášení
 
  Registrace   Nové heslo
 
 
 

 

 
 
 
 

K provozování našeho webu e-shop.fccps.cz využíváme takzvané cookies. Cookies jsou soubory sloužící k přizpůsobení obsahu webu, k měření jeho funkčnosti a obecně k zajištění vaší maximální spokojenosti. Používáním tohoto webu souhlasíte se způsobem, jakým s cookies nakládáme.