Ethernetov� p�ep�na�e pro syst�my se zv��enou bezpe�nost�

Ethernetov� p�ep�na�e pro syst�my se zv��enou bezpe�nost�

Ethernetov� s�t� se st�le v�ce vyu��vaj� pro aplikace, kter� jsou kritick� z hlediska p�enosu v re�ln�m �ase i bezpe�nosti p�enosu. Typick� situace je p�enos dat p�i ��zen� dopravy, zvl�t� v kritick�ch m�stech, jako jsou nap��klad dopravn� tunely. P��kladem m��e b�t ��dic� syst�m tunelu Riksvei 4-Nitedal v Norsku (obr.1). Ethernet zde spojuje v redundantn�m kruhu dlouh�m p�es p�t kilometr� jeden�ct distribuovan�ch subsyst�m�, kter� ��d� ventilaci, osv�tlen�, dopravn� signalizaci a nouzov� hl�sky. V tunelu jsou pou�ity ethernetov� p�ep�na�e se vzd�lenou spr�vou �ady LR300, kter� v �esk� Republice dod�v� spole�nost FCC Pr�myslov� syst�my.
 
��dic� syst�m tunelu Riksvei 4-Nitedal v Norsku�ada LR zahrnuje n�kolik typ� p�ep�na��. Typ LR300 umo��uje vytvo�it jednoduch� redundantn� kruh, LR400 je ur�en pro n�kolikan�sobn� redundantn� kruh. Topologie s�t� v redundantn�m kruhu zabra�uje selh�n� komunikace p�i p�eru�en� veden�, nebo selh�n� n�kter�ho aktivn�ho prvku (p�ep�na�e) v s�ti. Princip jednoduch�ho redundantn�ho kruhu je dostate�n� zn�m. D�le�it� v�ak jsou parametry, kter� se zapojen�m do redundantn�ho kruhu souvis�. Nejd�le�it�j�� z nich je rekonfigura�n� doba. ��m je tato doba krat��, t�m d��ve se po p��padn� hav�rii p�enos dat zotav�. P�ep�na�e Westermo vyu��vaj� technologii FRNT (Fast Re-configuration of Network Technology) kter� zaji��uje rekonfigura�n� dobu 30 ms, co� je doba ��dov� krat��, ne� zaru�uj� jin� dodavatel�. P�itom lze s p�ep�na�i �ady LR realizovat rozs�hl� s�t�. Do jednoho redundantn�ho kruhu jich lze spojit a� 200. Ka�d� p�epina� m� alarmov� v�stup v podob� kontaktu rel�, kter� m��e b�t aktivov�no p�i ztr�t� komunikace na nastaven�m portu.


Dal�� ��danou vlastnost� ��zen�ch p�ep�na�� je mo�nost nastaven� komunika�n�ch priorit umo��uj�c�ch pou��t Ethernet v ��dic�ch syst�mech pracuj�c�ch v re�ln�m �ase. Parametry QoS (Quality of Service) zaji��uj� p�ep�na�e LR300 ��zen�m priority p�enosu na vrstv� 2 jak p�edepisuje doporu�en� IEEE802.1p a na vrstv� 3 pomoc� pole ToS (Type of Service) v IP paketu. Priority je mo�n� �adit do �ty� nez�visl�ch front a rozsah nastaven� jednotliv�ch priorit umo��uje striktn� pl�novat po�ad�, v jak�mu budou jednotliv� pakety p�ep�na�em odbaveny.
Westermo - Lynx 300 P�ep�na�e �ady LR se nastavuj� konfigura�n� utilitou. Nastaven� se prov�d� po Ethernetu, p�ep�na�e nemaj� obvykl� seriov� rozhran� pro konfiguraci. Nastaven� lze prov�d�t z libovoln�ho p�ep�na�e v s�ti pomoc� konfigura�n�ho programu pracuj�c�ho pod OS Windows, kter� je sou��st� dod�vky. V�hodou tohoto �e�en� je, �e p�i mont�i lze instalovat p�ep�na�e �ze skladu� a nastavit je a� p�i o�ivov�n� syst�mu. Tak� pro p��padn� opravy a zlep�ov�n� parametr� s�t� je tato vlastnost neoceniteln�.


P�ep�na�e �ady LR jsou konstruov�ny pro skute�n� n�ro�n� provozn� podm�nky. Maj� celokovov� pouzdro z hlin�kov� slitiny. Zaru�ovan� odolnost proti mechanick�m r�z�m a vibrac�m je testov�na podle standardu IEC 255-21-1 ve t��d� 1. Rozsah pracovn�ch teplot je od -40�C do 70�C, lze je tedy bez probl�m� instalovat ve venkovn�ch neklimatizovan�ch rozvad���ch. Tyto parametry jsou, mimo jin�, spln�ny i pro to, �e v elektronick� ��sti p�ep�na�e nen� pou�it ani jeden elektrolytick� kondenz�tor.
Nap�jec� nap�t� p�ep�na�e m��e b�t v rozsahu od 19 do 60V DC, lze pou��t z�lohov�n� redundantn�m zdrojem. V�konov� spot�eba je od 5 do 6.5W, podle pou�it� kombinace metalick�ch a optick�ch port�.


K dal��m v�hod�m p�ep�na�e, kter� jsou ji� standardn� pro tuto t��du v�robk� pat��: auto-negotiation, auto MDI/MDIX, mo�nost komunikace a� do 150m po standardn�m metalick�m kabelu kategorie 5e.
Obr�zek 2 ukazuje vzhled p�ep�na�e LR300 p�ipevn�n� na li�t� DIN. P�i mal�ch rozm�rech (100x53x100 mm) je p�ep�na� LR300 �pi�kov�m v�robkem pro n�ro�n� aplikace.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Košík
0 položek
 
0
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Přihlášení
 
  Registrace   Nové heslo
 
 
 

 

 
 
 
 

K provozování našeho webu e-shop.fccps.cz využíváme takzvané cookies. Cookies jsou soubory sloužící k přizpůsobení obsahu webu, k měření jeho funkčnosti a obecně k zajištění vaší maximální spokojenosti. Používáním tohoto webu souhlasíte se způsobem, jakým s cookies nakládáme.