Advantech zp��jem�uje �ivot nejen lidem, ale i krav�m

Advantech zp��jem�uje �ivot nejen lidem, ale i krav�m

Advantech zp��jem�uje �ivot krav�mSpole�nost DeLaval byla zalo�ena v roce 1883 �v�dsk�m vyn�lezcem Gustafem de Laval. Pan de Laval byl nejen schopn� vyn�lezce, ale i schopn� podnikatel a firmu zalo�il hlavn� proto, aby zpen�il sv�j patent na p��stroj kter� zp�sobil revoluci v ml�k�renstv� – odst�edivku na separaci ml�ka. Od t� doby stoj� firma DeLaval v �ele v�robc� ml�k�rensk� techniky. Dod�v� za��zen� do ml�k�ren i vybaven� pro ml��n� farmy. K n�mu pat�� nap��klad syst�my pro „management st�da“ a hlavn� sv�tozn�m� doj�c� za��zen�. DeLaval db�, aby se kr�vy c�tily spokojen� a nebyly dojen�m stresov�ny. Vyjad�uje to i n�zev nejnov�j��ho robotick�ho doj�c�ho syst�mu: VMS, Voluntary Milking System. Jak robotick� syst�m funguje?
 
Pokud se kr�va rozhodne d�t se podojit, odkr��� ke vchodu do p��jemn� vyhl�ej�c�ho doj�c�ho boxu, kde je zaregistrov�na bezdr�tov�m identifika�n�m syst�mem. Pokud od posledn�ho dojen� ji� uplynula stanoven� doba,robotick� doji�ka VMS je j� otev�eno a uvnit� je j� nab�dnut pamlsek ve form� dietn�ho koncentr�tu. Mezit�m j� v�ce��elov� robotick� ruka nav�d�n� laserov�mi a optoelektronick�mi sensory omyje vemeno a nasad� na struky n�stavce vakuov�ho doj�c�ho za��zen�. Pr�tok ml�ka, nadojen� mno�stv�, a doba dojen� jsou monitorov�ny zvl᚝ pro ka�d� ze �ty� struk�. Hodnoty jsou porovn�v�ny s d��ve z�skan�mi daty a syst�m vyhodnocuje rozd�l. Tak lze snadno odhalit nemoc, zran�n� nebo jin� probl�m t�kaj�c� se konkr�tn� dojnice. Po vydojen� robot sejme n�stavce, aplikuje na vemeno desinfek�n� spray. Pak otev�e dve�e a vypust� dojnici do prostoru krmen�. N�sleduje vy�i�t�n� syst�mu a VMS je p�ipraven p�ijmout dal�� dojnici. Cel� proces si m��ete prohl�dnout i na videoklipu na webov�ch st�nk�ch firmy DeLaval.
 
Co stoj� za t�mto mal�m technick�m z�zrakem? Samoz�ejm�, po��ta� Advantech. Robot je ��zen jednodeskov�m po��ta�em �ady 3,5“ Biscuit PCM-5820 (obr. 2). Po��ta�e �ady Biscuit jsou ur�eny pr�v� pro podobn� aplikace, kde je t�eba spojit vysok� v�po�etn� v�kon, �irok� mo�nosti p�ipojen� a snadnou programovatelnost s mal�mi rozm�ry a kompaktn�m proveden�m. Biscuit PCM-5820jednodeskov� po��ta� Advantech Biscuit PCM-5820 je jednodeskov� po��ta� form�tu 3.5" s integrovan�m procesorem AMD Geode GX1-300MHz, kter� umo�nil sn�it v�konovou spot�ebu po��ta�e na 8W. M� v�echny n�le�itosti pr�myslov�ho po��ta�e v�etn� hardwarov�ho watchdogu. Podle informac� Hanse Hanssona, technick�ho mana�era firmy DeLaval je po��ta� PCM-5820 provozov�n v konfiguraci 64 MB RAM / 40GB HD pod opera�n�m syst�mem Linux, kernel 2.4.18. Grafick� syst�m pro komunikaci s u�ivatelem je zalo�en na xfree86. Ke spojen� s robotem jsou pou�ita seriov� rozhran� RS-232 a RS-485, p�ipojen� k vy���mu syst�mu je realizov�no prost�ednictv�m Ethernetu.
 
Informace t�kaj�c� se jednodeskov�ch po��ta�� �ady Biscuit i ostatn�ch v�robk� Advantech V�m poskytne kter�koliv kancel�� spole�nosti FCC Pr�myslov� syst�my. Budeme se t�it na dom�c� aplikace inspirovan� na��m �l�nkem, nap��klad na robotick� sedl�n� kon� �i drb�n� ps� za u�ima.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Košík
0 položek
 
0
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Přihlášení
 
  Registrace   Nové heslo
 
 
 

 

 
 
 
 

K provozování našeho webu e-shop.fccps.cz využíváme takzvané cookies. Cookies jsou soubory sloužící k přizpůsobení obsahu webu, k měření jeho funkčnosti a obecně k zajištění vaší maximální spokojenosti. Používáním tohoto webu souhlasíte se způsobem, jakým s cookies nakládáme.