Advantech - Testovac� stanice pro s�riovou v�robu

Testovac� stanice pro s�riovou v�robu

K testov�n� p�i s�riov� v�rob� elektronick�ch sou��stek nebo za��zen� se ve v�t�in� p��pad� pou��vaj� jedno��elov� testery. Typick� test spo��v� v p�ipojen� zkou�en� sou��stky, obvodu �i za��zen� k testeru, v�t�inou prost�ednictv�m testovac�ch kontakt� �i kontaktn�ch jehel na testovac� stolici, nastaven� hodnot elektrick�ch veli�in na vybran�ch vstupech, zm��en� hodnot na stanoven�ch v�stupech a porovn�n� nam��en�ch hodnot s hodnotami p�edpokl�dan�mi. V�sledek tohoto porovn�n� je z�rove� verdiktem vyhovuj�c� / nevyhovuj�c�.
 
V minulosti byly takov� testery skute�n� konstruov�ny jako jedno��elov� hardwarov� Pr�myslov� �asi Advantech - APC-4001za��zen� se v�emi nev�hodami, kter� z t�to koncepce plynuly: nepru�n� nastavov�n�, t�m�� nemo�n� zm�na postupu testu a velk� n�klady p�i p�izp�soben� p�i zm�n� m��en�ch parametr�. V sou�asn� dob� jsou tato za��zen� postavena t�m�� v�hradn� na platform� PC. V�hody takov�ho uspo��d�n� jsou nasnad�: jednoduch� zm�ny konfigurace vstup� a v�stup�, kter� spo��vaj� pouze v p�id�n� �i odebr�n� z�suvn�ch karet, snadn� programov�n� a modifikace testu, standardn� rozhran� pro komunikaci s obsluhou. U�ivatel� testovac�ch stanic si v�ak brzy uv�domili, �e i testov�n� je sou��st pr�myslov� v�roby a vy�aduje podobn� typ vybaven� jako v�roba sama. Testovac� stanice m� nav�c n�kter� specifika. O pot�eb� m�sta pro z�suvn� karty jsme se ji� zm�nili. Dal�� zvl�tnost� je, �e po v�t�inu doby obsluha nepot�ebuje b�n� periferie pro komunikaci s programem - displej a kl�vesnici. Jedin� co obsluha d�l� je start testu po um�st�n� testovan�ho objektu na p�edepsan� m�sto. K tomu je nejlep�� pou��t nap��klad extern� tla��tko.

Monitor a kl�vesnici naopak pot�ebuje kvalifikovan� �dr�ba, kter� m�n� parametry testu, sleduje statistiky nebo prov�d� jin� �pravy. Nen� to v�ak tak �asto, aby bylo bezpodm�ne�n� nutn� m�t velk� monitor a kl�vesnici neust�le p�ipojeny. �e�en�m je speci�ln� �asi vyvinut� pro ��ely testovac�ch za��zen�, kter� tyto protich�dn� po�adavky spl�uje. Spole�nost Advantech Co. vyr�b� takov� �asi pod ozna�en�m ACP-4001.

ACP-4001 je integrac� pr�myslov�ho �asi s displejem a kl�vesnic�. V lev� ��sti je um�st�n TFT barevn� displej o �hlop���ce 6,4" (obr.1). Na n�j lze, nap��klad, zobrazovat pr�b�n� zpr�vy, varovn� nebo alarmov� okna. U�ivatelsk� z�sah lze prov�st prost�ednictv�m n�kter�ho z p�ti programovateln�ch a p�ti kurzorov�ch membr�nov�ch tla��tek um�st�n�ch kolem displeje. Z doln� ��sti �asi pak lze pak vysunout b�nou kl�vesnici dopln�nou touchpadem a prov�d�t zm�ny parametr� testu nebo jin� servisn� z�sahy.
 
Typick� uspo��d�n� testovac�ho za��zen�

Propojen� ACP-4001 s testovac� stolic� lze prov�st mnoha r�zn�mi zp�soby. Velmi �asto je v�hodn� vyu��t z�suvn� I/O karty. Tam kde parametry z�suvn�ch karet nesta��, je mo�n� pou��t komunika�n� kartu a obsluhovat extern� m��ic� p��stroje. Nej�ast�ji se k tomuto ��elu pou��v� sb�rnice IEE-488 (HP-IB). Pou��t lze, nap��klad, novou komunika�n� PCI kartu obr.3. komunika�n� karta IEEE 488.2 Advantech PCI-1670PCI-1670 spl�uj�c� standard IEEE 488.2 (obr.3). Mo�n� �e�en� ukazuje obr�zek 2. �asi zachov�v� v�echny v�hody standardn�ho pr�myslov�ho proveden�. Lze do n�j namontovat �irok� sortiment pasivn�ch sb�rnic a motherboard� i redundantn� nap�jec� zdroje. M� p�etlakovou ventilaci i odpru�en� ulo�en� disk�. Z�kladn� model pasivn� sb�rnice m��e m�t a� 14 slot�, kter� lze objednat v r�zn�ch ISA/PCI kombinac�ch.

ACP-4001 je ji� samo o sob� pr�myslov�m �asi konstruovan�m pro nep�etr�it� provoz. Pro zv��en� bezpe�nosti do n�j lze instalovat je�t� p��davnou monitorovac� jednotku SNMP-1000. Nez�visl� jednotka s vlastn� z�lohovac� bateri� hl�d� spr�vnou funkci ventil�tor�, zdroje, i teplotu ve sk��ni. Pokud je v �asi instalov�na CPU karta ADVANTECH, m��e SNMP-1000 sledovat i nap�jec� nap�t� a teplotu procesoru nebo funkci watchdogu. Jednotka m� vestav�n� vlastn� web server, po��ta� lze tedy monitorovat z libovoln�ho m�sta na Internetu bez jak�hokoliv p��davn�ho software. Krom� lok�ln�ho akustick�ho alarmu um� pos�lat i alarmov� e-mail na p�ednastavenou adresu.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Košík
0 položek
 
0
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Přihlášení
 
  Registrace   Nové heslo
 
 
 

 

 
 
 
 

K provozování našeho webu e-shop.fccps.cz využíváme takzvané cookies. Cookies jsou soubory sloužící k přizpůsobení obsahu webu, k měření jeho funkčnosti a obecně k zajištění vaší maximální spokojenosti. Používáním tohoto webu souhlasíte se způsobem, jakým s cookies nakládáme.