ADAM-5550, dal�� rozvoj osv�d�en� technologie

ADAM-5550, dal�� rozvoj osv�d�en� technologie

Kdy� uvedla spole�nost ADVANTECH Co. p�ed t�in�cti lety na trh sv�j syst�m ADAM-4000, ADAM-5550stal se vzorem pro jednoduch� otev�en� syst�m vzd�len�ch vstup� a v�stup�. N�sledovala �ada ADAM-5000 ur�en� pro aplikace s vy���m po�tem V/V na jednom m�st� a modely �ady ADAM-5510, kter� ji� bylo mo�n� pova�ovat za softPLC. V roce 2004 se spole�nost ADVANTECH pokusila proniknout na trh PLC p�i zachov�n� vazeb na techniku PC. ADAM-8000 se v�ak, p�es v�echny sv� v�hody uk�zal jako slep� uli�ka. ADVANTECH se tedy nyn� vrac� k tomu co um� nejl�pe, k syst�m�m zalo�en�m na koncepci po��ta�e typu PC a osv�d�en�mu modul�rn�mu hardwaru ADAM-5000. V�sledkem je nov�, velmi dob�e propracovan� softPLC ADAM-5550.
Z�sadn� zm�nu oproti dosavadn�mu ADAM-5510 umo�nilo pou�it� procesoru AMD Geode. Oproti syst�mu ADAM-5510, kde v�kon procesoru omezoval vyu�it� hardwarov�ch i softwarov�ch prost�edk�, lze na ADAM-5550 pohl�et ji� na plnohodnotn� PC. D�kazem toho je obvykl� sada rozhran� pro perifern� za��zen�: Ethernet, USB, seriov� rozhran�. Poprv� lze p�ipojit i kl�vesnici, my� (p�es USB) a VGA monitor. Standardn� je tak� p�edinstalovan� opera�n� syst�m Windows CE 5.0. K v�voji software lze tedy pou��t obvykl� v�vojov� prost�edky. Pro p��pad, �e bude ADAM-5550 zaji��ovat ��zen� procesu v re�ln�m �ase, je v�hodn� pou��t optimalizovan� software MULTIPROG® vyvinut� n�meckou spole�nost� KW-Software GmbH, kter� zahrnuje i modul re�ln�ho �asu.

Velkou p�ednost� syst�mu ADAM-5550 je hardwarov� n�vaznost na �adu ADAM-5000. Mo�nosti roz���en� vstup� a v�stup� pro ADAM-5550Z�stala koncepce r�mu osazovan�ho I/O z�suvn�mi moduly podle aktu�ln�ho po�adavku na konfiguraci vstup� a v�stup�. R�m byl nav�c roz���en na osm slot�, tento po�et ji� umo��uje postavit jednotku pro p�ipojen� pom�rn� velk�ho po�tu sign�l� z ��zen�ho �i monitorovan�ho procesu. Z�suvn� I/O moduly jsou toto�n� s moduly pou��van�mi pro ADAM-5000, k dispozici je tedy �irok� v�b�r analogov�ch i digit�ln�ch vstup� a v�stup� a ��ta��. dod�van�ch od roku 1995 a tedy ji� prov��en�ch a spolehliv�ch. Nov� jsou k dispozici i moduly pro ��zen� pohon�. Star�� �adu jednotek ADAM-5000 lze nav�c vyu��t pro roz���en� po�tu vstup� a v�stup�, pokud velikost z�kladn�ho r�mu ADAM-5550 s osmi sloty nesta��. Jak ukazuje obr�zek 1., lze syst�m roz���it i pomoc� modul� �ady ADAM-4000 nebo ADAM-6000, p��padn� s bezdr�tov�m p�ipojen�m p�es WiFi.

Tak� mo�nost pou�it� komunika�n�ch protokol� navazuje na �adu ADAM-5000. K dispozici jsou knihovny pro protokol Modbus RTU na rozhran� RS-485 a Modbus/TCP pro rozhran� Ethernet. Krom� toho je vestav�n webov� server a dal�� prost�edky vyu��van� v internetov�ch aplikac�ch.

Stejn� jako star�� syst�my rady ADAM-5XXX lze i ADAM-5550 montovat na li�tu DIN nebo pomoc� �roub� p��mo na jakoukoliv plochu. ADAM-5550 se nap�j� stejnosm�rn�m nap�t�m v rozsahu 10 a� 30V, provozovat jej lze v rozsahu pracovn�ch teplot od -10C do 50C. Pro pr�myslov� aplikace je d�le�it� i integrovan� watchdog, kter� zabr�n� zhroucen� funkc� jednotky p�i nep�edv�dateln� softwarov� chyb� nebo vlivem siln�ho ru�en� p�i poruch�ch nap�jen�.

Syst�m ADAM-5510 se uplatn� tam, kde je t�eba spojit jednoduchost a spolehlivost programovateln�ho automatu s komfortn�j��m zpracov�n�m analogov�ch veli�in, v�po�etn�m v�konem odpov�daj�c�m po��ta�i typu PC a �irok�mi komunika�n�mi mo�nostmi. Typickou aplikac� m��e b�t ��dic� stanice pro �pravnu nebo �isti�ku vody, ��zen� technologie budovy, monitorov�n� �ivotn�ho prost�ed�, dopravn� telematika i aplikace v pr�myslov� v�rob�.
tabulka 1 - Z�kladn� vlastnosti CPU ADAM-5550
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Košík
0 položek
 
0
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Přihlášení
 
  Registrace   Nové heslo
 
 
 

 

 
 
 
 

K provozování našeho webu e-shop.fccps.cz využíváme takzvané cookies. Cookies jsou soubory sloužící k přizpůsobení obsahu webu, k měření jeho funkčnosti a obecně k zajištění vaší maximální spokojenosti. Používáním tohoto webu souhlasíte se způsobem, jakým s cookies nakládáme.