O spole�nosti Advantech
 

O spole�nosti Advantech

 
logo Advantech
budova Advantech
 
 
Rok zalo�en�: kv�ten 1983
Zam�stnanc�: 1807 Taiwan (5390 celosv�tov�)
Certifik�ty: ISO-9001, ISO-14001
 
Produkty spole�nosti Advantech jsou vyu��v�ny v �irok�m spektru oblast�. T�ko najdeme oblast do kter� by technologie Advantech alespo� trochu nezasahovala. A tak se se zna�kou Advantech setk�v�me v nemocnic�ch, v pr�myslov�ch tov�rn�ch, v telekomunikac�ch, ale t�eba i na golfov�ch h�i�t�ch, v restaurac�ch nebo v z�bavn�m pr�myslu.
 
Od roku 1983 vyv�j� Advantech neust�le nov� produkty s c�lem uspokojovat �asto velice tvrd� po�adavky z�kazn�k�. Integrovan� syst�my Advantech spojuj� pokro�il� funkce, kompaktn� velikosti, spolehlivost a u�ivatelsky p��jemn� prost�ed�. V�echny produkty jsou vyv�jen� v �zk� spolupr�ci s partnery a z�kazn�ky.
 
  Produkce spole�nosti Advantech se d�l� do 6 produktov�ch skupin:
 
Embedded Boards & Design-in Services
V t�to skupin� je �irok� �k�la produkt� pro pr�myslov� a embedded aplikace. Jedn� se o z�kladn� stavebn� kameny vy���ch ��d�c�ch celk�. V sortimentu naleznete pr�myslov� motherboardy mnoho r�zn�ch form�t�, p��slu�enstv� k t�mto procesorov�m kart�m a I/O karty pro zpracov�n� obrazu.
 
Embedded Boards & Design-in Services
V t�to skupin� je �irok� �k�la produkt� pro pr�myslov� a embedded aplikace. Jedn� se o z�kladn� stavebn� kameny vy���ch ��d�c�ch celk�. V sortimentu naleznete pr�myslov� motherboardy mnoho r�zn�ch form�t�, p��slu�enstv� k t�mto procesorov�m kart�m a I/O karty pro zpracov�n� obrazu.
 
Applied Computing & Embedded Syst�mes
Zde nalezneme produkty: panelov� po��ta�e, pasivn� chlazen� box PC, p�enosn� po��ta�e a komponenty pr�myslov�ch po��ta��: �asi pr�myslov�ch po��ta��, procesorov� karty, pasivn� sb�rnice a ostatn� ��sti po��ta��.
 
Industrial Automation
Jak ji� z n�zvu vypl�v�, tato skupina zahrnuje v�echny produkty pro automatizaci pr�myslov� v�roby: m���c� karty a moduly, ��d�c� po��ta�e, za��zen� typu HMI (LCD monitory, panelov� dotykov� PC) a produkty pro pr�myslov� komunikace: komunika�n� karty, moduly a p�evodn�ky pro pr�myslov� ethernet a bezdr�tovou komunikaci.
 
Design & Manufacturing/Networks & Telecom
V t�to kategorii najdeme produkty speci�ln� vyvinut� pro ur�it� vertik�ln� segmenty trhu, kter� jsou sv�m designem optimalizov�ny pro konkr�tn� aplikace.
 
Digital Signage & Self-Service
V posledn� dob� hodn� ��dan� oblast produkt� pro digital signage (multimedi�ln� prezentace na ve�ejn�ch prostranstv�ch) a samoobslu�n� termin�ly (v�dejn� automaty, informa�n� kiosky).
 
Medical Computing
�zce specializovan� produkty pro aplikace ve zdravotnictv�, jsou zahrnuty v t�to skupin�. Najdeme zde nejen po��ta�e pro monitorov�n� pacient� POC (point of care), ale i po��ta�e pro odreagov�n�/z�bavu pacient� PIT (Patient Infotainment Terminal), LCD monitory optimalizovan� pro prohl�en� medic�nsk�ch dat, nebo p�enosn� termin�ly pro zdravotnick� person�l.
 
 
  Advantech a FCC pr�myslov� syst�my
 
Na�e spole�nost FCC pr�myslov� syst�my je v �esk� republice strategick�m partnerem spole�nosti Advantech. Produkty Advantech distribuujeme ji� od roku 1991. Ze sortimentu spole�nosti Advantech se zam��ujeme zejm�na na dod�vky pr�myslov� v�po�etn� techniky st�edn� a vy��� st�edn� t��dy. Orientujeme se na z�kazn�ky vytv��ej�c� rozs�hl� ��d�c� syst�my, na z�kazn�ky profiluj�c� se v oblasti po��ta�ov� telefonie, digit�ln�ch komunikac� a internetu. Nab�z�me kompletn� horn� ��st dispe�ersk�ch a vizualiza�n�ch syst�mu zalo�en�ch na po��ta��ch Advantech. Na�e spole�nost, jako jedna z m�la ve v�chodn� Evrop�, se m��e pochlubit ocen�n�m ADVANTECH Gold Partner, co� je pro z�kazn�ka z�rukou kvalitn�ch slu�eb a technick� podpory.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Košík
0 položek
 
0
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Přihlášení
 
  Registrace   Nové heslo
 
 
 

 

 
 
 
 

K provozování našeho webu e-shop.fccps.cz využíváme takzvané cookies. Cookies jsou soubory sloužící k přizpůsobení obsahu webu, k měření jeho funkčnosti a obecně k zajištění vaší maximální spokojenosti. Používáním tohoto webu souhlasíte se způsobem, jakým s cookies nakládáme.